Aanmelding en plaatsing van nieuwe leerlingen

Aanmelden van leerlingen

Leerlingen uit groep 8 kunnen worden aangemeld via onze websites: www.antoniuscollegegouda.nl of www.antoniusmavoxl.nl

Aanmeldprocedure verandert in 2024

Leerlingen die in schooljaar 2023-2024 in groep 8 zitten krijgen te maken met een gewijzigde aanmeldprocedure: een centrale aanmeldweek. Deze leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies. En uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies.

Tussen 25 maart en 31 maart melden ouders deze leerlingen, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school van hun keuze (vo). Het Antoniuscollege heeft jaarlijks plaats voor maximaal 250 brugklasleerlingen.

Indien het aantal aanmeldingen voor de brugklas onze capaciteit van 250 eerstejaars (Antoniuscollege Gouda) of 150 eerstejaars (Antoniusmavo XL) overschrijdt, worden de leerlingen per niveau geplaatst op volgorde van aanmelding. 

De school is aangesloten bij het samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland & Rijnstreek, VO-2802. De scholen in het samenwerkingsverband zijn in het kader van de toelatingsprocedure overeengekomen – met inachtneming van de toelatingscriteria en het schoolondersteuningsprofiel die voor de school gelden – dat de toelatingsprocedure voor leerlingen:

  • eerst kan starten als er een volledig ingevuld aanmeldformulier door de ouders/verzorgers van de leerling op school wordt ingeleverd en er een volledig onderwijskundig rapport beschikbaar is;
  • vanuit het primair onderwijs zonder specifieke ondersteuningsbehoefte niet eerder start dan op 16 maart. Het aanmelden van leerlingen vóór deze datum is wel mogelijk.
  • Voor leerlingen woonachtig in de regio’s van de samenwerkingsverbanden PO 2813 en 2814 en die mogelijk aangewezen zijn op lwoo of praktijkonderwijs geldt dat de aanmelding moet plaatsvinden op uiterlijk 1 februari voorafgaand aan het schooljaar waarvoor toelating wordt gevraagd.
  • Voor leerlingen woonachtig in een andere regio dan voornoemd en die mogelijk aangewezen zijn op praktijkonderwijs geldt dat de toelatingsprocedure eerst start op 10 april voorafgaand aan het schooljaar waarvoor de aanmelding plaatsvindt.
  • Voor leerlingen die mogelijk zijn aangewezen op een school voor vso geldt eveneens de aanmelddatum van 1 februari.
  • Voor toelaatbaarheid op een school voor vso is een toelaatbaarheidsverklaring nodig; voor het praktijkonderwijs is eveneens een toelaatbaarheidsverklaring nodig.
  • De toelating kan worden opgeschort, indien een besluit van de CTA voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring niet is genomen.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband dat u kunt vinden op de website van het samenwerkingsverband: www.swv-vo-mhr.nl onder algemeen.

Aanmelding van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte

Als ouders hun kind aanmelden bij een school van hun keuze heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden. Indien uw kind een ondersteuningsbehoefte heeft, kijken we eerst of wij de benodigde extra ondersteuning voor uw kind binnen onze school kunnen realiseren. 

Na de aanmelding volgt een gesprek met de zorgondersteuner en/of teamleider om de ondersteuningsbehoefte van uw kind af te stemmen met de mogelijkheden van begeleiding die wij als school kunnen bieden. Het schoolondersteuningsprofiel vormt hierin het uitgangspunt. Kan onze school uw kind geen passende onderwijsplek bieden, dan kijken we of er een andere reguliere school binnen het samenwerkingsverband is die dit wel kan of dat uw kind toch beter op zijn plek is in het (v)so. Dit traject gebeurt in samenspraak met de trajectbegeleider van het Samenwerkingsverband Midden-Holland & Rijnstreek. Mocht de school geen passende plek vinden, dan kan uw kind worden ingebracht bij het Bovenschools Toelatings Overleg dat door het Samenwerkingsverband georganiseerd wordt. In dit overleg wordt besproken welke onderwijsplek het meest passend is voor uw kind en gerealiseerd kan worden. 

Toelating en plaatsing

Wij realiseren voor iedere leerling een passende leerroute. Het is soms moeilijk in te schatten hoe een leerling zich in de brugklas zal ontwikkelen. Daarom kennen we op onze locaties gemengde brugklassen, naast brugklassen van één niveau. Zo voorkomen we dat leerlingen al vroeg te laag of te hoog worden ingedeeld.

Bij de plaatsing is het advies van de basisschool bindend. Komend jaar gaat dit veranderen en wordt de toets bindend. Indien de informatie waarmee de basisschool het advies onderbouwt bij de school vragen oproept, volgt overleg. Binnen en tussen onze locaties is intern doorstromen mogelijk.

School, kind en ouders

Door de aanmelding en inschrijving van de leerling bij de school verklaren de ouders/verzorgers zich voor hun kind akkoord met de afspraken en de regels die in de school gelden gedurende de duur van het verblijf van de leerling op de school. Via Antonius app, Schoolwiki en andere (digitale) communicatiemiddelen stelt de school de leerling en zijn ouders/verzorgers op de hoogte van deze regels en afspraken.

De school verplicht zich de leerling het onderwijs van de school aan te bieden en hem de gelegenheid te bieden het examen af te leggen. De ouders/verzorgers verplichten zich om hun kind de lessen aan de school te laten volgen en de verplichtingen die daaruit voortvloeien, na te komen.