Identiteit

Het Carmelcollege Gouda is vanuit de ontstaansgeschiedenis een open katholieke scholengemeenschap. Als ‘open katholieke’ school en vanuit de missie van Carmel verzorgen wij onderwijs voor ‘de mens, heel de mens en alle mensen’. In het intensieve persoonlijke contact dat wij in de begeleiding van onze leerlingen nastreven, beleven wij de identiteit van de school. We staan open voor de gemeenschappelijke waarden die in de wereldreligies te onderkennen zijn. Dat begint met respect en zorg voor elkaar en komt onder andere tot uiting in onze acties voor jongeren in de omgeving en elders.

De school koppelt traditie en ervaring aan inspiratie en vernieuwing. We bereiden jongeren voor op een toekomst in een samenleving die voortdurend verandert. Het onderwijs volgt daarin en geeft er betekenis aan. Ook wij groeien mee. We hechten meer dan vroeger belang aan het verwerven van vaardigheden naast kennis. 

We willen samen een veilig, gastvrij en prettig leef- en werkklimaat scheppen, in een sfeer van saamhorigheid en met door allen gedragen normen en waarden. Onze algemene idealen vertalen we dagelijks naar de werkelijkheid van het schoolleven. We willen daarin een voorbeeld zijn en stimuleren onze leerlingen tot een vanzelfsprekende open en positieve houding naar de ander.

Missie

Carmelcollege Gouda is een scholengemeenschap die haar leerlingen in een veilige en zorgzame omgeving met uitdagend en contextrijk onderwijs wil vormen en opleiden tot verantwoordelijke, creatieve, zelfbewuste en zelfsturende wereldburgers, betrokken bij de medemens en voorbereid op de veranderende maatschappij.

Kenmerken

De school werkt actief aan:

  • een uitdagend en veilig onderwijsklimaat;
  • intensieve individuele begeleiding;
  • persoonlijke ontwikkeling;
  • het nemen van verantwoordelijkheid voor de medemens en voor een duurzame samenleving;
  • breed, samenhangend en toekomstgericht onderwijs, met aandacht voor informatie- technologie, wetenschap en internationalisering;
  • creatieve en culturele vorming;
  • een open, communicatieve stijl van leren en werken;
  • het opleiden van leerlingen om zelf de regie van het eigen leerproces in handen te nemen;
  • het bieden van mogelijkheden om leerlingen hun talenten en ambities optimaal te ontplooien.

Schoolplan Carmelcollege Gouda

Het schoolplan van het Carmelcollege Gouda beschrijft de visie over de jaren 2020-2024. In het schoolplan wordt verwezen naar het Carmel privacyreglement.  

Informatie
Schoolplan CCG 2020 - 2024
Informatie
Bijlagen Schoolplan CCG