Communicatie

Leerlingen

We vinden het belangrijk om open te communiceren met onze leerlingen en we krijgen van hen terug dat we daar goed in slagen. Leerlingen worden serieus genomen en zijn in allerlei situaties volwaardige gesprekspartners. Leerlingen maken vanzelfsprekend deel uit van de medezeggenschapsraad.

De locatie heeft klankbordgroepen met leerlingen uit alle leerjaren die meedenken over praktische zaken van het betreffende leerjaar. Daarnaast kan de leerlingenraad over alle leerjaaroverstijgende schoolzaken advies uitbrengen aan directie en medezeggenschapsraad. Bij de overweging een docent vast aan te stellen spelen leerlingenevaluaties een rol. 


Informatievoorziening

Wij vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de school. Goede uitwisseling van informatie tussen school en ouders is daarbij noodzakelijk. 

 • Communicatie met ouders en leerlingen gaat voornamelijk via de Antonius app. In het schoolwiki gedeelte is alle informatie te vinden via een goede zoekfunctie.
 • De school informeert ouders over de vorderingen van hun kind via inzage in het digitale cijfersysteem en rapporten. Daarnaast krijgt de leerling feedback via leerlingbespreking.nl en is het de bedoeling dat deze feedback thuis besproken wordt. Naar aanleiding van deze feedback worden 'driehoeksgesprekken' georganiseerd. Indien nodig kan er na overleg tussen mentor en ouder een gesprek met vakdocenten en andere medewerkers worden ingepland.
 • De mentor zal, als daar aanleiding toe is, de ouders informeren over de ontwikkeling en leerprestaties van hun kind. Ook van vakdocenten, teamleider of decaan kan het initiatief uitgaan. Uiteraard is ook overleg mogelijk op initiatief van ouders en/of leerlingen. 
 • Wij vragen van ouders belangrijke zaken uit de privé-sfeer, die van invloed kunnen zijn op de leerprestaties, met de mentor te delen. 
 • Jaarlijks verzorgt de school voorlichtingsavonden in diverse leerjaren, alsmede thematische ouderavonden.
 • Ouders krijgen regelmatig het ouderblad of de nieuwsbrief van de locatie van hun kind.

Meerderjarige leerling

Het bereiken van de meerderjarigheid verandert de relatie tussen de school en de ouders / verzorgers. Hierbij gaat het vooral om de volgende zaken:

 • de school stuurt uitnodigingen en rapportages naar de meerderjarige leerling en niet meer naar de ouders;
 • bij de voortgang van de studie houdt de school de beslissingen van de leerling aan, uiteraard binnen de mogelijkheden die de school heeft;
 • de meerderjarige leerling moet zelf zorgen voor berichtgeving aan de school als hij lessen moet verzuimen (denk bijvoorbeeld aan doktersbezoek en ziekte).
 • N.B. Tijdens toetsweken geldt: ouders/verzorgers melden hun kind telefonisch ziek voor een toets en niet de leerling zelf.

Informatievoorziening aan gescheiden ouders

Gescheiden ouders hebben beiden recht op dezelfde informatie over hun minderjarige kinderen. Indien beide ouders het gezag hebben of als één ouder het gezag heeft, mag de school erop vertrouwen dat als er één contactpersoon is deze ouder de andere ouder informeert. Indien dit niet gebeurt, dan kan de andere ouder de school zelf om informatie omtrent de voortgang van zijn of haar kind vragen. Dit is slechts anders indien een rechterlijke beschikking kan worden getoond waarin het recht op informatie is beperkt, informatie ook niet aan de andere ouder wordt verstrekt of informatieverstrekking niet in het belang van het kind is.

Voor ouders zonder gezag geldt hierbij:

 1. De niet met het gezag belaste ouder vraagt de schoolleiding specifiek om informatie (zoals bijvoorbeeld belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of diens verzorging of opvoeding betreffen).
 2. De schoolleiding behoeft geen inlichtingen te verstrekken indien het belang van het kind zich daartegen verzet (bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is). Het enkele feit dat de leerling zelf niet wil dat er informatie aan de niet met gezag belaste ouder wordt verstrekt, is niet voldoende om deze informatie niet te verstrekken. 
 3. De niet met het gezag belaste ouder die verzoekt om informatie dient een kopie van zijn legitimatiebewijs te overleggen. De andere ouder wordt van het gedane verzoek in kennis gesteld. Daarbij wordt aangegeven dat alleen redenen die het belang van het kind aangaan tegen het verzoek kunnen worden ingebracht.
 4.  Als de niet met het gezag belaste ouder de school heeft verzocht om informatie en daartegen bestaat geen bezwaar, worden nadien in ieder geval bepaalde bescheiden zonder meer gegeven, bijvoorbeeld de rapporten en een (schriftelijke) toelichting daarop. Er behoeft dan niet steeds opnieuw verzocht te worden om die informatie.

Veiligheid

In ons veiligheidsplan staat alles wat met veiligheid te maken heeft. Ook is er het protocol cameratoezicht. Dat bevat onder meer het besluit over het gebruik van de met onze camera’s vastgelegde beelden. 

Privacy

Privacybescherming is in dit digitale tijdperk actueler dan ooit. Tijdens de schoolperiode van een leerling worden vaak beeldopnames gemaakt van leerlingen, hetzij voor een schoolfoto, sfeeropnames van de school, klassenfeestjes, video-opnamen/foto’s van leerlingen voor gebruik op websites/in foldermateriaal en voor onderwijsdoeleinden (opleiding van docenten), enzovoorts.

Aan de ouder(s) / verzorger(s) van minderjarige leerlingen wordt een schriftelijke verklaring gevraagd of er wel of geen bezwaar bestaat tegen het maken en gebruiken van foto’s en video-opnamen voor publicatie. Ouder(s)/verzorger(s), en indien ouder dan 16 jaar de leerling, worden hierbij gewezen op het feit dat de eenmaal gegeven toestemming ook geldt voor de overige schooljaren, tenzij ouder(s)/verzorger(s) en de meerderjarige leerling tussentijds aangeven hun toestemming tot gebruik/plaatsing in te trekken.

De Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet is ook van toepassing op de gegevens die wij opnemen in de leerlingenadministratie van de school. Het privacyreglement is op te vragen bij de schoolleiding en is geplaatst op de website van de school. In het privacyreglement zijn de rechten van betrokkenen, zoals het recht op inzage, opgenomen.

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Deze doeleinden zijn concreet en voorafgaand aan de verwerking vastgesteld. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelen waarvoor ze zijn verkregen. 

De belangrijkste doelen van gegevensverwerking voor het onderwijs zijn: 

 1. de organisatie of het geven van onderwijs; 
 2. het leren en begeleiden van leerlingen; 
 3. het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen; 
 4. het bekendmaken van informatie over de hierboven genoemde organisaties en leermiddelen; 
 5. het bekendmaken van informatie over leerlingen (bijv. de eigen website); 
 6. het bekendmaken van de activiteiten van de Stichting/de school op de eigen website; 
 7. het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden en bijdragen of vergoedingen; 
 8. het behandelen van geschillen; 
 9. het doen uitoefenen van verplichte accountantscontrole; 
 10. de uitvoering of toepassing van een relevante wet- en regelgeving, in het bijzonder die met
     betrekking tot werkgeverschap, finance en control. 

Op het Carmelcollege Gouda is een privacy-coördinator aangesteld. Voor alle scholen van het Carmelcollege Gouda: Antoniusmavo XL, het Antoniuscollege en ISK Gouda is dit de heer Kees Siemann. De privacy-coördinator is het eerste aanspreekpunt bij vragen over privacy.

Daarnaast is bij Stichting Carmelcollege een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. De Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Carmelcollege is te bereiken via fg@lumengroup.nl. 

Meer informatie over privacy in het onderwijs en de AVG vindt u op www.kennisnet.nl.

Digitale camera’s en mobiele telefoons/smartphones

De school ondervindt regelmatig hinder van digitale camera’s en mobieltjes met camera en geluidsfunctie die leerlingen meenemen in de school. Ook komt het steeds vaker voor dat illegaal opnames worden gemaakt van leerlingen en medewerkers. Om problemen te voorkomen is beleid vastgesteld om duidelijkheid te scheppen welke regels gelden voor het gebruik van deze middelen.

Als uitgangspunt geldt dat tijdens de lestijden geen opnamen met deze voorwerpen mogen worden gemaakt en dat het geluid van mobiele telefoons uitgezet moet zijn. Bij gebruik tijdens de lestijden zal de apparatuur worden ingenomen, bij de eerste keer één (1) dag, bij herhaling meerdere dagen.

Bij gebruik buiten de lestijden geldt dat bij misbruik (al dan niet op school of later), passende maatregelen getroffen zullen worden indien de privacy van leerlingen of personeelsleden van de school dan wel de naam van de school geschonden wordt. De maatregelen kunnen afhankelijk van de zwaarte van het delict variëren van schorsing tot verwijdering van school.

De regeling voor het gebruik van elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC) is te vinden in de Antonius app, onder Meer/Schoolwiki of is op te vragen bij de schoolleiding.