Kwaliteit

Meetbare en niet-meetbare kwaliteit

Elk jaar publiceren we onze onderwijsresultaten in de schoolgids en op onze website. De onderwijsresultaten worden worden in het bestuur, de ouderraad en de medezeggenschapsraad besproken. Op deze wijze leggen we verantwoording af aan ouders en andere belanghebbenden. Daarnaast vinden op de scholen van het Carmelcollege Gouda structureel kwaliteitsonderzoeken plaats door het afnemen van vragenlijsten. U moet zich daarbij realiseren dat niet alle onderwijsresultaten in cijfers zijn uit te drukken. Leerlingen in het voortgezet onderwijs zetten immers belangrijke stappen op sociaal gebied en in hun algemene ontwikkeling. 

De kwaliteit van een school zit ook in zaken als:

 • de extra uitdagingen voor leerlingen die meer aankunnen
 • het scheppen van een veilige leefomgeving
 • het omgaan met zingevingsvraagstukken, identiteit en spiritualiteit
 • de mate waarin de leerling centraal staat
 • leerlingenacties voor zwakkeren in de samenleving
 • openheid ten opzichte van ouders
 • omgaan met problemen en klachten
 • de wijze waarop leerlingen worden opgevangen die dreigen af te haken
 • het serieus nemen van leerlingen
 • schoolactiviteiten buiten de lesroosters
 • de aandacht voor sociale vorming

Informatie over de Inspectie van het Onderwijs

De publieksinformatie van de Inspectie is te vinden via www.onderwijsinspectie.nl.  Als u vragen heeft, zijn de contactgegevens van de Inspectie op deze website terug te vinden. 

Kwaliteitsonderzoek

Wij krijgen via enquêtes inzicht in de kwaliteit van ons onderwijs. We benaderen daarvoor leerlingen, ouders, basisscholen, vervolgopleidingen, enzovoort. Naast inzicht in onszelf levert dit ook houvast voor actie en beleid.

Examenresultaten

De percentages geven de doorstroom van leerlingen naar een volgend leerjaar op hetzelfde of hoger onderwijsniveau aan of de doorstroom naar een vervolgopleiding na schooljaar 2021-2022.

AntoniuscollegeAntoniusmavo XL

vwo

havo

mavo

vmbo kader

vmbo basis

201694%94%100%92%100%
201796%87%100%100%100%
201897%94%100%95%95%
201986%93%100%96%100%
202097%100%100%100%100%
202197%91%100%100%100%
202298%98%99%100%100%
2023******nvtnvt

** Nog niet bekend.

IDU gegevens

De percentages geven de doorstroom van leerlingen naar een volgend leerjaar op hetzelfde of hoger onderwijsniveau aan of de doorstroom naar een vervolgopleiding na schooljaar 2021-2022.

Leerjaar123456

vmbo-b

***100%
vmbo-k***100%
vmbo-g/t98%90%86%99%
havo87%85%78%74%95%
havo/vwo**92%
vwo89%85%77%87%88%93%

*De school is niet langer een vmbo-brede school; de instroom van leerlingen vmbo-b en vmbo-k is gestopt; de laatste lichting van deze leerlingen verlaat na 2021-2022 onze school.
**Dubbel niveau alleen in brugklas.

VSV-gegevens

Het aantal vroegtijdig schoolverlaters na het schooljaar 2021-2022 waren:

Aantal VSV’ers2017-20182018-20192019-20202020-20212021-2022
CCG-onderbouw4*8*1*5*2*
vmbo-bovenbouw31111
havo/vwo-bovenbouw14**1

0

1

*merendeel ISK-leerlingen vanwege remigratie
**inclusief oud--ISK-leerlingen via vavo en remigratie

Afhandeling van klachten

Betrokkenen bij de school zoals (ex-)leerlingen, ouders/voogden/verzorgers, personeelsleden en vrijwilligers kunnen klachten uiten over gedragingen en beslissingen of het uitblijven ervan, van de schoolleiding en al degenen die in en voor de school werkzaam zijn of anderszins deel uitmaken van de schoolgemeenschap.

In de regel zullen klachten binnen de school tussen betrokkenen worden afgedaan. Iemand met een klacht kan zich daarbij ook wenden tot de (externe) vertrouwenspersoon die haar/hem behulpzaam kan zijn bij een mogelijke oplossing van de klacht. 

Klachten die niet tussen een klager en de direct betrokkenen worden opgelost, worden volgens artikel 2.3 van de Klachtenregeling voorgelegd aan de teamleider. Als deze eerste behandeling, in de waarneming van de klager, ook niet leidt tot een bevredigende oplossing van de klacht, kan de klager zich wenden tot de schoolleider. De schoolleider neemt dan een beslissing. 

Daarnaast kan de klager zijn klacht altijd, gedurende de behandeling van de klacht door de school, voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van Stichting Carmelcollege. De wijze waarop klachten worden afgehandeld, is vastgelegd in de Klachtenregeling Stichting Carmelcollege. De Klachtenregeling Stichting Carmelcollege ligt op school ter inzage. Ook kan ze bij de schoolleiding worden opgevraagd.

Het postadres van de Klachtencommissie van Stichting Carmelcollege is: Postbus 864, 7550 AW Hengelo.

Vragen over het onderwijs

Ouders met vragen over het onderwijs kunnen terecht bij de landelijke organisatie Ouders & Onderwijs via www.oudersonderwijs.nl of bellen met 088-60 50 101. 

Klokkenluidersregeling

De Klokkenluidersregeling is bedoeld voor ouders, leerlingen en medewerkers die ernstige misstanden (dan wel op redelijke gronden onderbouwde vermoedens daarvan) willen melden met betrekking tot de instellingen/scholen van Stichting Carmelcollege en het bestuursbureau, waarbij een maatschappelijk belang in het geding is. Volgens de in de Klokkenluidersregeling beschreven procedure kan het vermoeden van een misstand worden voorgelegd aan de Commissie Integriteitsvraagstukken.

De regeling is niet bedoeld voor klachten van ouders, leerlingen en medewerkers die vallen onder de Klachtencommissie en de Commissie van Beroep inzake Onregelmatigheden Eindexamens. De Klokkenluidersregeling, de namen van de leden van de Commissie Integriteitsvraagstukken en de naam van de vertrouwenspersoon zijn op te vragen bij de schoolleiding en/of staan vermeld op de website van onze school.