Afspraken

In een organisatie, ook op een leerlingvriendelijke school, zijn omgangsregels noodzakelijk om processen in goede banen te laten verlopen. De school hecht grote waarde aan respectvol gedrag van leerlingen en medewerkers ten opzichte van elkaar. In de onderstaande paragrafen wordt weergegeven welke omgangsregels en afspraken er gelden binnen Antoniuscollege Gouda.

De regels op school

De algemene huisregel op het Antoniuscollege Gouda is dat er van de leerlingen verwacht wordt dat zij de aanwijzingen van leraren en andere medewerkers van de school altijd opvolgen.

Daarnaast geldt dat de leerlingen tijdens schooldagen beschikbaar zijn voor schooltaken tussen 8.00 uur en 17.00 uur.

Verder zijn er huis- en schoolregels om de gang van zaken op school goed te laten verlopen. Deze huis- en schoolregels staan verwoord in het leerlingenreglement. 

We gaan er van uit dat iedereen zich aan deze schoolafspraken zal houden. Daarnaast keuren we bepaald gedrag af. Dit varieert van grof taalgebruik tot overlast in de buurt veroorzaken, van cyberpesten tot vuurwerk afsteken, van roken op het schoolplein tot het zonder toestemming maken van geluid- en beeldopnames. Als een leerling zich niet houdt aan de huisregels, afspraken en fatsoensnormen, zijn sancties mogelijk. Welke sanctie er opgelegd wordt, is aan de school. De school is niet verplicht overtredingen ‘juridisch’ te bewijzen. Uiteraard is er altijd gelegenheid tot overleg en toelichting, tot hoor en wederhoor. 

Sancties zijn onder andere: 

 • individueel strafwerk
 • na de les terugkomen
 • corvee
 • uitsluiten van lesbezoek
 • niet deelnemen aan een excursie of schoolreis
 • een vierkant rooster: een leerling is dan van 08.00 uur tot 17.00 uur aanwezig; de lessen worden gewoon gevolgd, de rest van de tijd wordt de leerling aan het werk gezet. Deze tijden kunnen worden aangepast en worden bepaald door de school.
 • schorsing
 • en in het uiterste geval verwijdering van school.

Op enkele plaatsen zijn voor ieders veiligheid camera’s aangebracht met inachtneming van de AVG. Verder wordt regelmatig de inhoud van de leerlingenkluisjes gecontroleerd. Indien nodig kunnen jassen en tassen worden gecontroleerd.

Van kleinere overtredingen worden de ouders niet op de hoogte gebracht. Van ernstig wangedrag gevolgd door schorsing worden ouders als regel schriftelijk geïnformeerd en voor een gesprek uitgenodigd. Van strafbare feiten wordt melding gemaakt en aangifte gedaan bij de politie.

School- en huisregels

Hieronder vindt u diverse reglementen en protocollen, zoals het anti-pestprotocol, het leerlingreglement, verzuimprotocol en dergelijke.

Leerlingenreglement

De school heeft een leerlingenreglement. Hierin staan de rechten en plichten van leerlingen en docenten. Het reglement is tot stand gekomen in overleg met leerlingen en ouders. 

Schorsing en verwijdering

Bij een interne schorsing mag een leerling de lessen niet bijwonen, maar moet wel op school aanwezig zijn. Bij een externe schorsing is de leerling niet welkom op school.  Beide vormen van schorsing is de school verplicht bij de inspectie te vermelden indien ze langer dan één dag duren.
De periode van schorsing kan volgens artikel 13 van het Inrichtingsbesluit W.V.O. ten hoogste één week zijn. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk en met vermelding van de redenen door de schoolleider of door zijn gemandateerde, aan de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, ook aan de ouders, verzorgers of voogden van de leerling meegedeeld.

Als een leerling zich (herhaaldelijk) ernstig misdraagt, kan de schoolleider of zijn gemandateerde besluiten deze leerling definitief van school te verwijderen volgens de artikel 14 en 15 van het Inrichtingsbesluit W.V.O. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling vindt slechts plaats na overleg met de inspecteur. 

Als de schoolleider of zijn gemandateerde besluit tot definitieve verwijdering, kunnen de leerling en zijn ouders, verzorgers of voogden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken bij het College van Bestuur van Stichting Carmelcollege. De artikelen 13, 14 en 15 van het Inrichtingsbesluit W.V.O. zijn op te vragen bij de schoolleiding.

Ingangen

De locatie heeft een leerlingeningang via de Binnenhof. De hoofdingang is bestemd voor het personeel en bezoekers.

Te laat komen

Bij ongeoorloofd te laat komen, ook in de loop van de schooldag, geldt in principe dat een leerling zich dan de volgende ochtend om 8.00 uur moet melden. Bij vier keer verzuim volgt een gesprek met de mentor, bij acht keer wordt er ook contact met de ouders opgenomen. Bij twaalf keer melden wij ongeoorloofd verzuim aan de leerplichtambtenaar. Het absentiebeleid wordt aan het begin van het schooljaar met de leerlingen besproken en is te vinden in de Antonius app, bij Meer/Schoolwiki. 

Document  Handleiding Ziekmelden Som ACG

Ziekte en absentie

Wat te doen bij ziekte en verzuim?

Leerlingen zijn tijdens schooldagen beschikbaar voor schooltaken tussen 7.45 uur en 17.00 uur en volgen de lessen volgens het geldende rooster in het programma Zermelo. Binnen deze tijden kunnen ook inhaaltoetsen gepland worden. Roosterwijzigingen worden bekendgemaakt via het persoonlijke rooster in Zermelo, de informatieschermen en de website van de school.

Ziek, medische afspraak, e.d.
Als uw kind ziek is of een medische afspraak heeft, meldt u dat vóór 8:00 uur via Somtoday (een uitgebreide handleiding vindt u hiernaast). Onze onderwijsassistenten kunnen contact met u opnemen voor controle van de melding. Konden we u niet bereiken? Dan ontvangt u een mail en vragen wij u binnen 48 uur contact op te nemen met de teamleider of leerlingcoördinator. Als er geen controle mogelijk is, is uw kind ongeoorloofd afwezig en is de 4-8-12 regeling van leerplicht van kracht.

Als uw kind weer beter is, meldt u dit via het formulier in de Antonius app. Via ons Somtoday Ouderportaal kunt u volgen of de ziekmelding verwerkt is.

Als uw kind gedurende de dag ziek wordt, meldt hij/zij dat bij de leerlingbalie bij de leerlingeningang. In overleg met de ouders wordt besloten of de leerling naar huis kan of op school moet blijven.

Niet mee kunnen doen met lichamelijke opvoeding (LO)

Als er een reden is om de lessen LO niet mee te maken, meldt de leerling zich bij de teamleider met een brief van een ouder en eventueel van een arts of fysiotherapeut. De teamleider bepaalt waar de leerling tijdens die les heen moet. De leerling zal in principe in de gymles aanwezig zijn, eventueel met een aangepaste taak, tenzij de teamleider anders bepaalt.

Bijzonder verlof

Zes weken voor de bedoelde datum of periode van vrijstelling moet het verlof aangevraagd worden bij de leerlingcoördinator brugklas, leerlingcoördinator klas 2/3 of teamleider bovenbouw. De leerling heeft pas recht op verlof als hier toestemming voor gegeven is door school. Voor het toekennen van extra verlof geeft de leerplichtwet richtlijnen; deze richtlijnen staan op de website www.leerplicht.nl. 
Zie formulier voor aanvragen van verlof.

Een leerling die zonder geldige reden lessen verzuimt, wordt geregistreerd en gestraft. Hiervoor gelden overheidsrichtlijnen.

Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie?

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. U kunt een boete krijgen als u dit wel doet. Als u in de schoolvakanties niet weg kunt door uw werk kunt u toestemming vragen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.

Vrij buiten de schoolvakanties

Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke aard van uw beroep. Bijvoorbeeld omdat u:

 • seizoensgebonden werk heeft, bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca;
 • met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties;
 • als zelfstandige een groot deel van uw inkomen mist als u tijdens de schoolvakanties weg bent.

In dat geval kunt toestemming vragen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit heet ‘beroep op vrijstelling’.

Toestemming aanvragen bij directeur van de school

U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet 8 weken of eerder voordat u op vakantie gaat. De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet. 

De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u dit schriftelijk aan de directeur melden. 

Bewijzen dat u niet tijdens schoolvakantie op vakantie kunt

Kunt u geen enkele schoolvakantie 2 weken achter elkaar op vakantie? En komt dit door uw werk? Dan moet u dit kunnen bewijzen:

 • Als ondernemer moet u kunnen aantonen dat u een groot deel van uw inkomsten mist als u tijdens schoolvakanties op vakantie gaat. Dit heet ook wel een ‘onoverkomelijk bedrijfseconomisch risico’.
 • Als werknemer kunt u, als u seizoenswerk doet, bijvoorbeeld een verklaring van uw werkgever overleggen.


Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties

Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:

 • dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is;
 • u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties; 
 • u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest;
 • u niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin. In geen enkele schoolvakantie.


Verlofformulieren

Onder schooltijd op vakantie zonder toestemming (luxe verzuim)

Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om onder schooltijd op vakantie te gaan (of een dag naar een pretpark, weekend weg of iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op.

Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van €100,- per kind per dag of dagdeel op. Indien er eerder proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt,  zult u gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen.

Verlof aanvragen wegens gewichtige omstandigheden

Gewichtige omstandigheden zijn situaties die buiten de wil of de invloed van de ouder(s)/verzorger(s) en/of het kind liggen. Bijvoorbeeld, ernstige ziekte of overlijden van ouders, een huwelijk of een jubileum. In deze situaties kan verlof aangevraagd worden. U kunt verlof aanvragen met onderstaand formulier. Het formulier kan daarna verstuurd worden naar de teamleider van het leerjaar. De leerling heeft pas recht op verlof als hier toestemming voor gegeven is door school.

Brugklassen: b.stolk@carmelcollegegouda.nl 
Klassen 2: s.schuttelaar@carmelcollegegouda.nl
Klassen 3: d.meijer@carmelcollegegouda.nl
Klassen 4 en 5 havo: m.rutte@carmelcollegegouda.nl  
Klassen 4, 5 en 6 vwo: o.vanbeek@carmelcollegegouda.nl

Formulier
Formulier vrijstelling schoolbezoekvakantie
Formulier
Formulier verlof gewichtige omstandigheden

In de klas/de school

Leerlingen mogen geen jassen aan hebben in het lokaal. Hoofddeksels zijn ook verboden om te dragen in de school. In de lokalen mag niet gegeten of gedronken worden. Kauwgom en energydrank is in de school niet toegestaan. Alcoholhoudende dranken en verdovende middelen zijn binnen en buiten de school verboden. Mobieltjes en andere devices bevinden zich tijdens de les buiten ieders zicht en staan uit. Indien een leerling zonder toestemming toch een telefoon zichtbaar heeft in de les wordt deze door de docent afgenomen. De leerling kan de telefoon dan om 16:30 uur ophalen bij de teamleider.  Ouders kunnen desnoods via de receptie contact met hun kind krijgen. Tijdens de les worden actieve geluid-producerende apparaten ingenomen en aan de teamleider in bewaring gegeven. De leerling kan zijn/haar apparaat terugkrijgen, eventueel na het uitvoeren van een maatregel. 

Pauzes

Tijdens de pauzes kunnen de leerlingen van klas 3 en hoger naar buiten of naar de Aula, gangen, Carmelplein en de Binnenhof. Leerlingen van klassen 1 en 2 mogen in de pauzes in principe niet van het plein af. Voor en na schooltijd en in de pauzes geldt de algemene regel dat leerlingen geen overlast veroorzaken voor onze omgeving, ook niet in de buurtwinkels. Het kinderspeelplaatsje naast de leerlingeningang is voor kleine kinderen en dus niet toegankelijk voor onze leerlingen. Leerlingen worden aangesproken op onfatsoenlijk gedrag en er worden zo nodig gepaste maatregelen genomen.

De school heeft een goede verstandhouding met de buurt. Wij doen onze uiterste best overlast voor de buurtbewoners te voorkomen en gaan ervan uit dat onze leerlingen daaraan meewerken. Dat is in ieders belang. Met zijn allen zijn we verantwoordelijk voor onze eigen omgeving. Via een corveerooster helpen de onderbouwklassen om de beurt een week lang met opruimen, onder leiding van personeel van de school. Ook de schoolomgeving wordt zo door leerlingen en personeel schoongehouden.

Goed om te weten

Schoolpas

Alle leerlingen hebben een persoonlijke schoolpas. Op school moeten leerlingen die pas altijd bij zich hebben. De pas moet op verzoek aan ieder personeelslid getoond kunnen worden. Verder is de pas noodzakelijk voor de toegang tot het gebouw en het printen, kopiëren en scannen. Iedere leerling krijgt op de schoolpas een kopieer- en printtegoed bijgeschreven van € 5,00 per schooljaar. Mocht de € 5,00 eerder opgebruikt zijn, dan kan via het MyPrint-portal van Ricoh tegoed bijgekocht worden. Bij verlies, diefstal of schade aan het pasje meldt een leerling dit bij de heer Melvin Brugman (in de roosterkamer op het Carmelplein) en laat de leerling op eigen kosten een nieuw pasje maken. Een nieuwe pas kost € 12,50.

De wet op de identificatieplicht verplicht iedereen vanaf twaalf jaar een geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben. Binnen de school volstaat de schoolpas.

Kluisjes

Iedere leerling heeft een eigen kluisje. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het goed afsluiten van het kluisje. Elk slot is uniek en heeft twee sleutels waarvan één in bezit van de leerling is. De school blijft eigenaar van de kluisjes. Periodiek vindt er, onaangekondigd, controle plaats van de inhoud van de kluisjes. Aan het eind van het schooljaar maakt de leerling zijn kluisje leeg en levert de sleutel in.

Diefstal, vernieling

De school is niet aansprakelijk bij diefstal. Verantwoordelijkheid voor geld, gsm’s, gymspullen, rekenmachines en dergelijke ligt bij de leerling zelf, en nooit bij de school of schoolpersoneel. Wees dus zorgvuldig met waardevolle spullen. Schade aan schoolgebouw, meubilair, leermiddelen en dergelijke wordt op kosten van de vernieler hersteld. Ook het downloaden en het gebruik van schadelijke software en dergelijke worden als vernieling opgevat. Bij diefstal uit de kluisjes is er sprake van overmacht; de school is daarvoor niet aansprakelijk. 

Fietsen en bromfietsen

Leerlingen dienen hun fietsen te stallen in de fietsenrekken. Fietsen die niet correct gestald zijn, kunnen ‘aan de ketting’ worden gelegd tot 16.30 uur. Fietsen en brommers dienen op slot te staan. Er zijn speciale aanlegringen voor brommers. De school is niet aansprakelijk voor beschadigingen of vermissingen.

Veiligheid bij praktijklessen

Leerlingen zijn verplicht veiligheidsmiddelen te dragen tijdens de praktijklessen. Leerlingen met lang haar moeten tijdens praktijklessen het haar zodanig vastbinden dat het geen gevaar kan opleveren. Tijdens de gymlessen is het dragen van ringen, kettingen, hoofddoeken, enzovoort gevaarlijk en daarom niet toegestaan. Een sporthoofddoek kan wel.

Pesten en intimidatie op school

Het is doorgaans gelukkig niet nodig om de leerlingen op de juiste omgangsvormen te wijzen. Toch komt bijvoorbeeld ook pesten bij ons wel eens voor. De mentor speelt bij het voorkomen en bestrijden van pesten een belangrijke rol. Bij het signaleren zijn ouders en leerlingen onmisbare schakels in de communicatie met de school. De school hanteert bij pesten de stappen uit het Anti-Pestprotocol. De school heeft ook anti-pestcoördinatoren, dit zijn de heer John Tak, de heer Julien Pape en mevrouw Eva Anker.

Leerlingen kunnen ook terecht bij de hulplijn van www.pestweb.nl. Pestweb is ook te vinden via Facebook en Youtube.

Mijn kind online
Hoe begeleid je als ouder je kind op internet? De website www.mediaopvoeding.nl ondersteunt ouders bij gebruik van het internet door hun kinderen.

Hulplijn Seksuele Intimidatie
Voor informatie en advies over seksuele intimidatie kunt u bellen met 030 - 285 66 16, op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. www.schoolenveiligheid.nl; e-mail: helpdesk@schoolenveiligheid.nl

Kindertelefoon
Kinderen en jongeren kunnen iedere dag van 11.00 tot 21.00 uur via chat (www.kindertelefoon.nl) of telefoon (0800 - 0432) contact opnemen met de Kindertelefoon (gratis, ook voor mobiele bellers of chat). Advies- of hulpvragen kunnen niet via e-mail worden gesteld.

Social media

Gebruik van mobiele communicatiemiddelen onder schooltijd:

 • Indien je geen toestemming hebt voor gebruik van mobiele communicatiemiddelen, blijven deze ‘in je zak of tas’, zolang je nog in de lessituatie bent.
 • Om overlast te voorkomen staat de mobiele telefoon binnen de school altijd op ‘stil’.
 • Maak geen beeld-, film- of geluidsopnames van anderen zonder hun expliciete toestemming. En gebruik en/of verspreid geen opnames van anderen zonder hun expliciete toestemming.
 • Het fotograferen van toetsen is niet toegestaan.

Communicatie tussen leerling en docent gaat niet via social media
Voor de communicatie met ouders en leerling gebruikt de school de Antonius app. De communicatie met de docent verloopt via Microsoft Teams for Education. Als je een vraag hebt, kun je de docent ook via een chat in Teams óf via de schoolmail bereiken.

Gedraag je ‘sociaal’
Houd rekening met de gevoelens van anderen en ga met anderen om, zoals je wilt dat ze ook met jou omgaan. Als je het niet persoonlijk durft te zeggen, dan is het zeker niet verstandig het via social media wel te doen!

Soms kun je het beter persoonlijk tegen iemand zeggen
Een bericht via social media kan heel anders (lees: verkeerd of negatief) geïnterpreteerd worden door de ontvanger. Sommige dingen kun je beter persoonlijk tegen iemand zeggen, dan heb je meer ruimte om nog eens uit te leggen wat je precies bedoelt.

Geef aan wie je bent
Mocht je van plan zijn een eigen blog, groep of website op te richten, laat dan duidelijk blijken dat het om jouw persoonlijke mening gaat en laat weten wie je bent.

Hoe zit het met je privacy?
Wie mag er wat van je weten? Stel zelf je privacy-instellingen goed in. Als je dat niet doet, hebben wildvreemden rechtstreeks of via via toegang tot jouw vakantiefoto’s of telefoonnummer.

Vergeet niet: internet onthoudt alles
Alles wat je online zet, blijft lang online staan en dat kun je niet meer verwijderen. Houd dit in gedachte voordat je iets op internet plaatst waar je later misschien spijt van krijgt.

Document Toestemmingsformulier beeldmateriaal (AVG)

Hoe gaan we om met beeldmateriaal?

Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving houdt in dat er vooraf toestemming gegeven moet worden als beeldmateriaal van uw kind gedeeld wordt. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen deze toestemming zelf geven. Mondelinge toestemming of via de mail aangeven waar u voor kiest is niet voldoende. Een handtekening is vereist. Als school zijn wij nu eenmaal gehouden aan de wetgeving rondom privacy (AVG) en dienen vooraf toestemming te vragen en die toestemming ondertekend retour te ontvangen, voor we de leerling op bijvoorbeeld een klassenfoto mogen zetten.

Toestemming geven

Bij het aanmelden van een nieuwe leerling, wordt op het aanmeldformulier de vraag gesteld of u toestemming geeft voor:

a. Gebruik van beeldmateriaal van uw kind op materiaal van school zoals website, schoolgids, social media etc
b. Deelname aan de groepsfoto met de klas

Werkwijze schoolfotograaf

Aan het begin van het schooljaar gaan alle leerlingen op de individuele foto. Deze foto wordt gebruikt voor de schoolpas en is - indien u toestemming gegeven heeft - ook door u te bestellen. Tevens gaan de leerlingen op de groepsfoto met de klas: een mooie herinnering aan de middelbare schooltijd. U krijgt t.z.t. informatie hoe u deze kunt bestellen.

Werkwijze ander beeldmateriaal

De toestemming die u geeft voor het gebruik van ander beeldmateriaal, is voor bijvoorbeeld foto's genomen tijdens excursies, evenementen of de muziekavond. Deze delen we indien van toepassing op de website, of social media van de school.