De school

Schoolbestuur

Het Carmelcollege Gouda behoort tot de twaalf scholen van de Stichting Carmelcollege. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het College van Bestuur van deze stichting. In het directiestatuut is vastgesteld welke bevoegdheden onze directie heeft. Het bestuur en de scholen worden ondersteund door het bestuursbureau in Hengelo. 

Schoolleiding

De rector van Carmelcollege Gouda is verantwoordelijk voor de hoofdlijnen van het beleid, de teamleiders voor de uitvoering ervan.

Lugtenburg, Hanneke
HLU
Rector
Schuttelaar, Mw. Sabine
SSC
Teamleider tweede klassen
LO
Meijer, Dhr. Daan
DMR
Teamleider derde klassen
aardrijkskunde
Rutte, Dhr. Martin
MRU
Teamleider havo 4 en 5
wiskunde
Beek, Mw. Olga van
OBK
Teamleider vwo 4
5 en 6 / Frans
Boye Stolk
Teamleider brugklassen

Medezeggenschap

De school kent een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel en de ouders/leerlingen. Op grond van het Medezeggenschapsreglement heeft de raad invloed op het schoolbeleid. De rector overlegt namens het schoolbestuur met de MR. Het medezeggenschapsreglement van de school is op te vragen bij de schoolleiding en is op de website van de school geplaatst. Namens de MR-leden heeft een lid zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Carmelcollege.

Leden MR

De namen van de leden van de MR van het Carmelcollege Gouda vindt u hier.

Contact MR

De medezeggenschapsraad is te bereiken via email: h.vanpuijenbroek@carmelcollegegouda.nl

Klankbordgroepen

Wilt u meepraten als ouder over wat er zoal in het leerjaar van uw kind gebeurt? Of meedenken over de ontwikkeling van het TTO-onderwijs?

Dat kan op het Antoniuscollege in één van de klankbordgroepen. De school stemt graag met ouders zaken af om zo met elkaar te werken aan een plezierige en leerzame schooltijd van de leerlingen. Er is een klankbordgroep voor de onderbouw en een voor de bovenbouw vwo/havo, een klankbordgroep voor TTO (uitsluitend voor TTO onderwerpen) en een klankbordgroep voor (hoog)begaafde leerlingen.

In de klankbordgroepen wordt er vooral op klas-/jaarniveau gesproken. Er worden niet alleen problemen besproken, maar ook ideeën uitgewisseld over beleidszaken of extra activiteiten. Het is niet de bedoeling dat individuele problemen tussen een leerling en een docent aan de orde komen, daar is de mentor het aanspreekpunt voor.

Werkwijze

Van de leden van de klankbordgroep verwacht de school dat zij vanuit een positieve, opbouwend kritische houding deelnemen en bij geplande klankbordvergaderingen aanwezig kunnen zijn. Het zijn er vijf per schooljaar, en we willen graag voldoende continuïteit en regelmatige input vanuit alle lagen. De overlegdata worden aan het begin van het schooljaar vastgesteld.

De agenda wordt ongeveer een week voor de vergadering opgesteld en verspreid. De secretaris zorgt voor de notulen en een korte samenvatting of stukje tekst voor de nieuwsbrief.

De vergaderdata zijn in principe in september, november, januari, maart en mei, een en ander afhankelijk van de voorjaars- en meivakantie. 

Samenstelling

Iedere klankbordgroep streeft naar deelname van acht tot tien ouders met een representatieve vertegenwoordiging van de leerjaren. Om zoveel mogelijk alle leerjaren/stromen vertegenwoordigd te laten zijn en een goede mix te hebben van ervaren en nieuwe klankbordouders is iemand lid voor drie jaar. Afhankelijk van belangstelling van andere ouders, uw eigen wensen en hoe ver uw kind in zijn of haar schoolcarrière is gevorderd, kunt u daarna per jaar besluiten of u aanblijft.

Aanmelden

Iedere ouder/verzorger met een kind/kinderen op het Antoniuscollege, die interesse heeft om klankbordouder te worden, kan voor meer informatie contact opnemen met de betreffende teamleider.

Klankbordgroep vwo/havo onderbouw

De school wil vooral graag inbreng en terugkoppeling van ouders over het verloop van de belangrijke processen, die leiden naar een goede keuze voor de bovenbouw. Belangrijk aandachtspunt is een goed lopende doorstroming:

 1. Een determinatieproces in het eerste leerjaar; op welk niveau hoort een leerling qua vaardigheden en inzet thuis?
 2. Vervolgens de profielkeuze in de derde klas met vakken in die leerstroom passend bij interesses en talenten van de leerling.

Er zijn vele hulpmiddelen om een goede doorstroming te bevorderen en de ontwikkeling van leerlingen te volgen. De manier waarop school deze hulpmiddelen inzet en hoe goed dat gaat, is onderwerp van gesprek in de klankbordgroepen:

 • Regelmatige toetsen (minimaal 2 per periode per vak)
 • Studiewijzers / toets-roosters (staan op Somtoday)
 • Persoonlijk plan van aanpak n.a.v. leerlingbespreking.nl
 • Persoonlijk arrangement
 • Voorlichting LOB, profielkeuze, aanpak examenjaar
 • ERK en NRK toetsen (landelijke toetsen)
 • Periodieke beoordeling op o.a. motivatie en inzet


Klankbordgroep vwo/havo bovenbouw


Klankbordgroep TTO

In de TTO klankbordgroep wordt vooral specifiek gesproken over het TweeTalig Onderwijsprogramma. Het Antoniuscollege is hiermee in 2008 begonnen in de brugklas van de havo en het vwo. Om de ontwikkeling van dit onderwijs goed te volgen, is in het eerste jaar al een klankbordgroep TTO opgericht. In 2014 hebben de eerste havo-TTO-leerlingen eindexamen gedaan en in 2015 de eerste vwo-leerlingen.

Als TTO-ouders meer algemene zaken inbrengen, worden deze doorgegeven en besproken in de klankbordgroep vwo/havo.

Voorzitter: Robin Grunefeld (r.grunefeld@carmelcollegegouda.nl)

Klankbordgroep HB

We komen 4 keer per jaar, meestal op maandagavond van 19.00-20.30 uur bij elkaar en bespreken inhoudelijke thema's zoals:

 • Beleid op school (Springplank voor talent);
 • Praktisch aan de slag: Nederlands / geschiedenis en Frans: hoe maak je een les "HB-proof" (hoe denken ouders hierover, welke mogelijkheden en onmogelijkheden zien zij voor docenten?);
 • Thema: hoogsensitiviteit (dit thema was aangedragen door een ouder).

Voorzitter(s): Brigitte Kool en Ingrid Wesselink

Wilt u als ouder van een HB leerling aansluiten? Mail dan naar: b.kool@carmelcollegegouda.nl.

Medewerkers

Onderwijzend personeel [OP]

De docenten werken op hun vakgebied samen in vaksecties. Onderwijskundig beleid wordt door de docenten, de secties en de directie samen ontwikkeld en uitgevoerd in de teams.

Onderwijsondersteunend personeel [OOP]

Het onderwijsondersteunend personeel is voor de dagelijkse ondersteuning van het onderwijs van groot belang. De functies variëren van conciërge tot technisch onderwijsassistent (toa) en van administratief personeel tot zorgmedewerkers.

Namen en functies medewerkers

Een overzicht van onze medewerkers en hun emailadres, vindt u op bij 'Team'.

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op:

John Mottstraat 2-4
2806 HP Gouda
T: 0182 514 344
E: antonius@carmelcollegegouda.nl www.antoniuscollegegouda.nl