Leerlingbegeleiding

Structuur leerlingbegeleiding

Veel personen zijn betrokken bij de begeleiding van onze leerlingen, van docenten en decanen tot professionele interne ondersteuningscoördinatoren en externe zorgbegeleiders. 

 • De mentor speelt een centrale rol. Hij of zij heeft oog en oor voor het welbevinden, de studievoortgang en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De mentor bewaakt de sfeer in de klas en begeleidt de klas bij allerlei activiteiten. Hij of zij is de spil in de ondersteuningsstructuur, speelt een rol in de te maken studiekeuzes (loopbaanoriëntatie en begeleiding) en is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en de ouders.
 • De vakleerkrachten delen hun observaties, ervaringen en gedachten met elkaar en met de mentor.
 • De teamleider coördineert in samenwerking met de leerlingcoördinator (en de ondersteuningscoördinatoren) de leerlingenzorg binnen het team en is na de mentor en leerlingcoördinator het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.
 • De decaan coördineert de loopbaanoriëntatie, die onderdeel uitmaakt van het lesprogramma. De decaan organiseert mogelijkheden voor bezoek aan studie- en beroepenvoorlichting. Tevens adviseert de decaan leerlingen bij de keuze van de richting in de bovenbouw.
 • De vertrouwenspersonen zijn geschoold om leerlingen, docenten en ouders ondersteuning te bieden bij bijzondere problemen en om hulp en advies te geven in geval van klachten.
 • Het Antoniuscollege Gouda heeft orthopedagogen, pedagogen en een hoogbegaafdencoach in dienst. Zij vervullen de rol van ondersteuningscoördinator en adviseren de mentoren en docenten als zij vragen hebben over de begeleiding van de leerlingen. Tevens zijn zij voor leerlingen en ouders het aanspreekpunt als het gaat om begeleidingsvraagstukken.

Het Antoniuscollege Gouda heeft een intern ondersteuningsteam. Het team overlegt over leerlingen die mogelijk extra ondersteuning nodig hebben bij het leerproces. De ouders en de leerling worden uitgenodigd om mee te praten. Het interne ondersteuningsteam bestaat uit mensen van de school (ondersteuningscoördinator, teamleider, mentor), maar ook externe begeleiders die in de school rondlopen, kunnen voor advies bij dit overleg betrokken worden.

Van ouders/verzorgers verwachten wij dat zij met de school willen samenwerken om te zorgen dat een leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Deze samenwerking houdt o.a. in dat ouders/verzorgers ons informeren over zaken die van invloed zijn op het onderwijsleerproces van de leerling.

Indien nodig wordt er via het afgeven van een signaal in Jeugdmatch samenwerking gezocht met externe partijen. Als dit het geval is, worden leerling en ouders/verzorgers hierover geïnformeerd.

Als er bij een leerling sprake is van een zwaardere ondersteuningsvraag, wordt er een Flex-ZAT georganiseerd. Aan dit overleg nemen verschillende partijen deel: betrokkenen van de school, de ouders en de leerling, de onderwijsspecialist van het Samenwerkingsverband (SWV) en een gezinsspecialist vanuit het Sociaal Team en/of de jeugdconsulent van de gemeente Gouda. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen ook andere betrokkenen aanschuiven, bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar of de jeugdarts. Door de leerling te laten aanschuiven, kan de leerling zelf meepraten over de benodigde ondersteuning.

Hulpverlening kan plaatsvinden:

 • binnen school met begeleiding vanuit het interne zorgteam, dan wel vanuit de jeugd- hulpverlening;
 • buiten school via de ambulante jeugdhulpverlening, bureau Jeugdzorg, GGZ, enzovoort
 • buiten school via plaatsing op een andere school of een andere vorm van onderwijs.

Passend onderwijs en het Schoolondersteuningsprofiel

Met de invoering van passend onderwijs hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat ze de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat er voor alle leerlingen een passende onderwijsplek is. Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze en de school heeft de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden, op de eigen school, of op een andere school in het reguliere onderwijs, of het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Indien u uw kind bij ons aanmeldt, kijken we eerst of uw kind een extra ondersteuningsbehoefte heeft. Vervolgens kijken we of wij in staat zijn om binnen onze school de juiste ondersteuning te bieden. Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) vormt hiervoor het uitgangspunt. Kan onze school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan kijken we naar een andere reguliere school binnen het samenwerkingsverband die de juiste ondersteuning kan bieden of een plek in het (v)so.

De extra ondersteuning aan de leerling wordt vastgelegd in een Ontwikkelingsperpectiefplan (OPP), dat in overleg met de ouders/verzorgers en leerling wordt vastgesteld.

Een goede samenwerking tussen school en ouders is van groot belang en ouders en leerlingen worden vanaf het begin betrokken bij de eventuele aanpassingen aan het onderwijs en het ondersteuningstraject.

Om de ondersteuningsstructuur voor leerlingen die daarbij gebaat zijn, goed vorm te kunnen geven, werkt de school samen met diverse externe partners. Deze deskundigen zijn betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op school. Het gaat om begeleiders passend onderwijs en om medewerkers van het jeugd- en gezin-/sociaal team.

De begeleiders passend onderwijs, die bekostigd worden door het samenwerkingsverband vo/vso Midden-Holland & Rijnstreek werken onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag en de schoolleiding. De inzet van deze begeleiders kan divers zijn en variëren van het adviseren tot het coachen van docenten, ouders en leerling. Soms vindt de school nader advies van de begeleiders passend onderwijs wenselijk. Het kan dan voorkomen dat de school de begeleider passend onderwijs van de school een of twee interventies in de vorm van een observatie of gesprek laat uitvoeren. Dit kan dan aanleiding geven om met ouders en leerling nader in overleg te gaan.

Naast begeleiders passend onderwijs zijn er op de school medewerkers van het centrum van jeugd- en gezin-/sociaal team op school betrokken bij de onderwijsbegeleidingsstructuur. Eén uitwerking daarvan is het team Jeugdhulp Op School. Deze medewerkers van de jeugdhulp zijn op school actief voor het bieden van advies, coaching en preventieve begeleiding.

Uiteraard worden ouders/verzorgers in voorkomende situaties daarbij betrokken.

Indien deze extra ondersteuning binnen de school niet toereikend blijkt, kan er in overleg tussen ouders en school en het onderwijsloket van het samenwerkingsverband in onze regio geconcludeerd worden dat er speciale ondersteuning of een verwijzing naar het voortgezet speciaal onderwijs nodig is.

Hoe een en ander in zijn werk gaat, kunt u het beste lezen op de website van het samenwerkingsverband: www.swv-vo-mhr.nl . Daar vindt u de meest actuele informatie.

Vormen van begeleiding

Leerlingen kunnen door verschillende problematieken moeilijkheden ondervinden bij het leerproces, zoals bijvoorbeeld dyslexie of faalangst. Op grond van testen, observatie en bespreking in het docententeam wordt vastgesteld welke leerlingen in aanmerking komen voor hulp en/of begeleiding. De mentor en/of de ondersteuningscoördinator overlegt hierover met de ouders en de leerling.

In het eerste leerjaar wordt, indien nodig, getoetst welke leerlingen problemen hebben met lezen en spellen. Bij ernstige, mogelijk structurele taalproblemen adviseert de orthopedagoog van de school ouders onderzoek te laten doen naar dyslexie en/of over het inschakelen van externe professionele hulp. Indien er sprake is van (een sterk vermoeden van) dyslexie wordt op basis van de onderzoeksresultaten door de orthopedagoog van de school een faciliteitenkaart gemaakt, waarop vermeld staat op welke compenserende maatregelen de leerling recht heeft. De leerling heeft zo deze adviezen altijd bij zich, voor zichzelf en voor de docenten. 

De officiële dyslexieverklaring geeft ook recht op extra faciliteiten tijdens examens.

Op het Antoniuscollege Gouda kan er in samenwerking met Lyceo huiswerkbegeleiding worden geregeld. Dat kan betekenen dat er na schooltijd, onder (externe) begeleiding in een beperkte groep kan worden gestudeerd. Aan deze begeleiding zijn kosten verbonden.

Voor een aantal vakken kunnen incidenteel extra steunlessen worden ingeroosterd. Deze lessen dienen om achterstanden bij klassen of groepen weg te werken. Voor deze steunlessen geven de vakleerkrachten gerichte opdrachten, vakinhoudelijk en in tijdsduur. Voor individuele achterstanden gelden maatwerktrajecten in overleg met de teamleider, mentor en vakdocenten.

Als er twijfels zijn over de capaciteiten van een leerling of bij het vermoeden van leerproblemen, kan de leerling getest worden. Wanneer de school het afnemen van een test noodzakelijk acht, betaalt de school de kosten van de test. Ziet de school geen aanleiding tot een test, maar willen de ouders hun kind toch laten testen, dan komen de kosten geheel voor rekening van de ouders.

Tijdens de schoolperiode vinden er regelmatig besprekingen plaats waar de voortgang van leerlingen wordt gemonitord. Tijdens deze besprekingen vindt afstemming plaats over welke vervolgstappen al dan niet nodig zijn voor een leerling.

Ouder- en jeugdsteunpunt Passend Onderwijs

Voor alle vragen over Passend Onderwijs kunt u natuurlijk terecht op school. Daarnaast vindt u ook informatie over Passend Onderwijs bij het ouder- en jeugdsteunpunt Midden-Holland en Rijnstreek. Denk aan informatie over:

- wat is een samenwerkingsverband?
- wat is zorgplicht?
- wat kan ik doen als mijn kind extra zorg nodig heeft?
- hoe wordt er samengewerkt met gemeenten?
- hoe werkt leerlingenvervoer?

Als u er niet uitkomt, of u wilt graag iets overleggen, dan kunt u contact opnemen met het samenwerkingsverband: www.steunpunt-middenholland-rijnstreek.nl

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is de plek waar kinderen, jongeren tot 23 jaar en hun ouders terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van opgroeien en opvoeden. U kunt binnenlopen tijdens de openingstijden, bellen met de CJG advies lijn (088 – 254 23 84) of de website (www.opvoeden.nl/cjg) bezoeken. 

De school werkt nauw samen met het CJG/Sociaal Team met betrekking tot de begeleiding van leerlingen. De meest voorkomende vormen van samenwerking staan hieronder beschreven.

Jeugdondersteuning op school (JOS)

Met de komst van Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg zijn school en jeugdhulpverlening nog meer gericht op samenwerken. Vroegtijdig signaleren en preventieve hulpverlening zijn hierbij kernbegrippen. Vanuit Jeugdhulp zijn daarom mensen binnen de scholen actief om deze jeugdhulpverlening direct te kunnen bieden. De hulpverlening richt zich zowel op het adviseren van medewerkers binnen de school als op de jongere zelf. 

Jeugdgezondheidszorg op school

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) begeleidt de groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0-19 jaar. Aan iedere school is een vast team van de jeugdgezondheidszorg verbonden. Leerlingen kunnen bij de jeugdverpleegkundige terecht met vragen over hun lichamelijke gezondheid en over andere dingen die hen bezighouden, zoals leefstijl, seksualiteit en vriendschap. De JGZ kan ook ondersteuning bieden bij leerlingen die (langdurig of frequent) ziek zijn en daardoor onderwijs missen.

In de onderbouw van het voortgezet onderwijs vullen alle leerlingen een vragenlijst in die gaat over hun gezondheid en welbevinden. Naast het meten en het wegen van de leerling, heeft de leerling een gesprek met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts.

In de bovenbouw vullen alle leerlingen een digitale gezondheidsvragenlijst in. Op grond van de uitkomst van de vragenlijst kan de leerling een (digitaal) advies krijgen of een uitnodiging voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige om samen de resultaten te bespreken. Ook kunnen jongeren uitgenodigd worden om deel te nemen aan een groepsvoorlichting. De Jeugdgezondheidszorg werkt daarbij samen met Kwadraad en Jeugdmaatschappelijk werk. Jongeren kunnen ook zelf een afspraak maken voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige.

Alle gesprekken met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts zijn vertrouwelijk. Er wordt met niemand anders over de jongere gesproken zonder dat de jongere het zelf weet. Indien nodig overlegt de jeugdverpleegkundige of jeugdarts met de docent, huisarts of andere instanties. Dit gebeurt altijd met toestemming van de leerling en de ouder/verzorger.

De JGZ geeft de school adviezen over veiligheid, infectieziekten, omgaan met elkaar, pesten, voeding, beweging, genotmiddelen, seksualiteit en dergelijke. De JGZ ondersteunt de school bij het uitvoeren van gezondheidsprojecten.

De school kan u informeren over de naam en bereikbaarheid van de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat JGZ van de GGD Hollands Midden via telefoonnummer 088 – 308 32 00 of een email te sturen naar: infojgzgouda@ggdhm.nl.

Overige functionarissen in de leerlingondersteuning

Vertrouwenspersoon

De mentor is altijd het eerste aanspreekpunt voor de leerling. Mochten er zaken zijn die lastig met de mentor te bespreken zijn, dan kunnen leerlingen deze met een vertrouwenspersoon bespreken. Op het Antoniuscollege Gouda zijn dat: mevrouw Ageeth Offereins a.offereins@carmelcollegegouda.nl en mevrouw Franka Brouwer f.brouwer@carmelcollegegouda.nl.

Vertrouwensinspecteur

Bij vragen of klachten over seksueel misbruik en seksuele intimidatie op school kan de leerling zich naast de schoolleiding of de vertrouwenspersoon ook wenden tot de vertrouwensinspecteur. Deze is te bereiken op het Centrale Meldpunt seksueel misbruik en seksuele intimidatie, dat iedere werkdag bereikbaar is onder het telefoonnummer 0900 - 11 13 111.

Begeleiding door leerlingen

Elke brugklas op het Antoniuscollege Gouda krijgt uit de bovenbouw leerlingen toegewezen als leerlingtutor. Deze leerlingtutoren helpen de brugklassers bij allerlei activiteiten, zoals het brugklaskamp. Zij zijn een vraagbaak in pauzes en helpen soms ook bij de studie.

Leerproblemen

Individuele begeleiding

De mentor is altijd het eerste aanspreekpunt voor de leerling. De leerling kan bij de mentor terecht voor vragen over planning of werkaanpak. Als de hulpvraag te groot wordt voor de mentor, overlegt de mentor met teamleider en het ondersteuningsteam hoe de leerling het beste begeleid kan worden.

Begeleiding van dyslexie, dyscalculie en anderstaligen

Indien nodig, zijn er vanaf de brugklas extra ondersteuningslessen voor taal en rekenen mogelijk. Voor anderstalige leerlingen kan via de mentor hulp op maat worden aangeboden voor bijvoorbeeld Nederlands. De leerling heeft hierbij recht op faciliteiten. Deze komen op de faciliteitenkaart te staan.

Leren leren

Als een leerling vastloopt in de aanpak voor vakken, plannen, samenvatting of in de motivatie, kan begeleiding 'Leren leren' misschien helpen. De leerling kan zich dan via de mentor aanmelden voor de speciale lessen "Leren leren". 

Ondersteuning hoogbegaafde leerlingen

De begeleiding van hoogbegaafde leerlingen wordt gecoördineerd door de hoogbegaafdencoach. Zij bespreekt de begeleidingsmogelijkheden en stemt ze af op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Andere hulp bij leerproblemen

Voor andere problemen met leren, lezen, rekenen, spelling, plannen en schrijven kan de ondersteuningscoördinator via de mentor worden benaderd. Samen bekijken we hoe we de leerling het beste kunnen helpen.

Sociaal-emotionele problemen

Individuele begeleiding

Met vragen/problemen van sociaal-emotionele aard kan de leerling altijd terecht bij de mentor. De ondersteuningscoördiator kan eventueel verder ondersteunen. Zo nodig kan zij verder onderzoek doen om vast te stellen welke begeleiding het beste bij de leerling past.

Faalangstreductie training

Als een leerling erg veel moeite heeft om om te gaan met de zenuwen bij presenteren, of bij het maken van toetsen, kan een faalangstreductie training helpen hiermee om te leren gaan.

Ontwikkelingsperspectiefplan

Soms is het belangrijk dat er extra duidelijke afspraken worden gemaakt met school, om de leerling zo goed mogelijk te ondersteunen. Deze afspraken en bijbehorende doelen zetten we in een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).

Passend onderwijs

Voor leerlingen met een intensieve ondersteuningsvraag is extra ondersteuning mogelijk. Deze extra ondersteuning kan door de mentor i.s.m. de ondersteuningscoördinator worden georganiseerd. Een begeleider passend onderwijs kan indien nodig voor begeleiding ingezet worden. Binnen de extra ondersteuning bieden we het arrangement Begeleiding op Maat aan. Meer informatie is hierover te vinden in het Schoolondersteuningsprofiel.

Jeugdhulp op school

Op het Antoniuscollege Gouda hebben we ook een JOS-begeleider. Zij verleent hulp aan leerlingen die zich op school niet prettig voelen vanwege bijvoorbeeld sociale problemen of als er een lastige thuissituatie is. In ongeveer 10 begeleidingsgesprekken wordt er gewerkt aan de ondersteuningsvraag van de leerling. Indien nodig of gewenst is er contact met ouders.

GGD

Leerlingen met gezondheidsproblemen kunnen dit met de schoolverpleegkundige bespreken. Leerlingen die vaak ziek zijn, verwijzen wij naar haar door. In de tweede klassen nemen wij altijd enquêtes af en hebben de leerlingen een gesprek met de schoolverpleegkundige.

Evaluatie

Wanneer een leerling op school extra ondersteund wordt door het zorgteam, een begeleider passend onderwijs, de schoolverpleegkundige of de JOS-medewerker is het goed om samen regelmatig te evalueren hoe het gaat. We maken aan de start van het traject afspraken hoe we contact houden en wanneer de evaluatiemomenten zijn.

Huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining van Lyceo

In samenwerking met Lyceo biedt het Antoniuscollege de mogelijkheid aan om op school huiswerkbegeleiding en bijles te volgen. Door de begeleiding van Lyceo kunnen we leerlingen ook na schooltijd blijven ondersteunen met de lesstof.

Huiswerkbegeleiding
Vindt uw kind het thuis lastig om zelfstandig aan de slag te gaan? Of heeft uw zoon of dochter moeite met huiswerk goed te plannen? Huiswerkbegeleiding van Lyceo kan hierbij helpen, gewoon op het Antonius! Samen met Tilburg University heeft Lyceo de 'Lyceo Leren Leren methode' ontwikkeld voor het verbeteren en aanleren van studievaardigheden. De begeleiding wordt verzorgd door zorgvuldig geselecteerde begeleiders die dicht bij de belevingswereld van leerlingen staan en hen daardoor goed kunnen inspireren en motiveren.

Bijles
Kan uw zoon of dochter een extra steuntje in de rug gebruiken bij dat ene lastige vak? Lyceo biedt één-op-één bijles aan op het Antoniuscollege het vak waar de leerling net iets meer moeite mee heeft! Een ervaren persoonlijke begeleider van Lyceo gaat met uw kind aan de slag om achterstanden in te halen. Helemaal in zijn of haar eigen tempo! Voordat u het weet, is uw zoon of dochter weer helemaal bij met de rest van de klas.

Examentraining
Om ervoor te zorgen dat uw kind zich optimaal kan voorbereiden op de (school)examens, bieden wij de mogelijkheid om een examentraining te volgen. Tijdens een examentraining worden leerlingen in kleine groepen klaargestoomd voor de school- en eindexamens. Een training duurt, afhankelijk van het vak, 2 of 3 dagen. Lyceo laat als enige examentrainer in Nederland jaarlijks de effectiviteit van de trainingen wetenschappelijk toetsen door een onafhankelijke partij, SEO Economisch Onderzoek. Daaruit blijkt dat de examentrainingen van Lyceo bewezen effectief zijn. Deelnemers van de examentrainingen scoren gemiddeld 0,9 punt hoger op het centraal examen voor het vak waarvoor zij een training hebben gevolgd. Lyceo werkt met eigen ontwikkeld lesmateriaal, dat elk jaar geheel wordt vernieuwd en aangepast.

Meer weten?
Voor meer informatie; bekijk https://www.lyceo.nl/vestigingen/gouda/gouda-antoniuscollege/ of neem contact op met vestigingsmanager Silvia Leijtens op 06 18619342 of silvia.leijtens@lyceo.nl

Het leerlingvolgsysteem Somtoday

De vorderingen van de leerlingen worden nauwgezet gevolgd. Onderwijskundige vorderingen worden getoetst door gevalideerde toetsen, proefwerken, schriftelijke en mondelinge overhoringen, oefentoetsen, scripties, praktische opdrachten, werkstukken en verslagen.

In het leerlingenreglement per locatie staan de afspraken daarover. De docenten voeren de cijfergegevens in ons digitale cijferregistratiesysteem Somtoday. Via het ouderportaal hebben leerlingen en ouders op elk moment inzage in die resultaten. Tijdens rapportvergaderingen wordt de studievoortgang besproken.

De studievoortgang en het daarbij behorende oordeel rondom het niveau (havo of vwo) van de leerling wordt besproken op basis van de vijf volgende indicatoren:

 • Basisschooladvies
 • CITO VAS toetsen die wij in de onderbouw afnemen
 • Resultaten van de periode/schooljaar en werkhouding/inzet van de leerling

Aan het eind van het schooljaar wordt onder verantwoordelijkheid van de teamleider op basis van een door het docententeam gedragen voorstel van de tutor en teamleider samen en aan de hand van de bevorderingsrichtlijnen, voor elke leerling beslist wat het beste vervolgtraject zal zijn. 

De school licht de leerlingen en ouders regelmatig in over de studieresultaten. Die rapportage kan per locatie verschillen:

 • inzage in het cijferregistratiesysteem
 • mentorbrieven
 • (tussen)rapporten
 • ouderavonden of ouderdagen

Leerlingen worden uiteraard niet alleen cijfermatig gevolgd. Er wordt o.a. gelet op interesse en motivatie, inzicht, concentratie, mogelijke beperkingen, werkhouding en zelfstandigheid. Dat kan leiden tot het opstellen van een handelingsplan. Ouders en leerling worden bij het opstellen van de handelingsplannen betrokken.

Leerlingen kunnen ook de app Somtoday Leerling downloaden. Dit is een beperkte weergave van de cijfers en het huiswerk. Wanneer je verder vooruit wil kijken, naar bijvoorbeeld huiswerk of toetsen, moet je inloggen via de website van school. Je vindt Somtoday bovenaan de website.