Onderwijs

Havo en vwo 

Het Antoniuscollege Gouda biedt eindonderwijs havo en vwo. Het eerste jaar komt de leerling in een brugklas die past bij het advies van de basisschool. Aan het eind van dat jaar bekijken we samen met de leerling of deze havo, of vwo gaat doen. TTO, Technasium en BMO (Breed) bieden de leerlingen de unieke kans tijdens de vwo- of havo- opleiding zich te ontwikkelen op het vlak waar hun kracht en interesse ligt.

Het onderwijs op het Antoniuscollege Gouda is persoonlijk, met maatwerktrajecten. Het Antoniuscollege brengt door middel van gevarieerde onderwijsvormen de buitenwereld naar binnen en de schoolwereld naar buiten. Op het Antoniuscollege spreken we van “totaal onderwijs”. Naast het verwerven van de noodzakelijke kennis om een passend schooldiploma te behalen, is er aandacht voor alle 21ste eeuwse vaardigheden. Elke leerling wordt hierdoor optimaal voorbereid op de toekomstige studie en/of carrière.

Technasium

Alle leerlingen maken in het eerste brugjaar kennis met Technasium, met uitzondering van de tto leerlingen. Na het eerste jaar kunnen zij kiezen om het Technasium te vervolgen. Na 3 jaar ontvangen zij het Technasium certificaat. In de bovenbouw kunnen zij het examenvak Onderzoek & Ontwerpen kiezen. Meer hierover vindt u op onze website.

Gymnasium

Het Antoniuscollege neemt geen nieuwe leerlingen meer aan voor het gymnasium en heeft alleen in klas 5 en 6 nog een gymnasiumafdeling. Wel hebben wij in klas 1 een TTT het Griekse en Romeinse rijk waarin kennis gemaakt wordt met de wereld van Romeinen en Grieken.

Tweetalig onderwijs (tto)

Tweetalig onderwijs (tto) is ontstaan door de toenemende internationalisering van de samenleving. Engels is de internationale voertaal en de rol van het Engels zal alleen nog maar groter worden. Binnen het tto volgen de leerlingen diverse vakken in het Engels. Deze onderdompeling in taal en cultuur staat garant voor het verwerven van een zeer hoog beheersingsniveau van de Engelse taal. Speciaal opgeleide en gecertificeerde docenten leiden de leerlingen spelenderwijs op. Uiteindelijk bereiken tto-leerlingen een near-native niveau van het Engels waar zij de rest van het leven hun voordeel mee doen. Het Antoniuscollege Gouda bereidt de tto-leerlingen van de bovenbouw bovendien voor op het examen International Baccalaureate English, wat een wereldwijd erkend certificaat oplevert. Dit maakt het gemakkelijker om toegelaten te worden op universiteiten en hogescholen in het buitenland, met name in de Angelsaksische wereld. De leerlingen doen uiteindelijk een regulier examen havo of vwo.

Meer informatie over Tweetalig Onderwijs vindt u op onze website.

Onderbouw

Veel leerlingen moeten wennen aan de overstap van de basisschool naar de middelbare school en de grotere zelfstandigheid die van hen verwacht wordt. Daarom vinden wij persoonlijke aandacht belangrijk. Daar hoort het ‘leren leren’ bij, evenals begeleiding bij het leren plannen.

Typen brugklassen

Het is belangrijk dat leerlingen les krijgen op het juiste niveau. De brugklassers worden zo extra uitgedaagd. Naast de brugklassen havo, havo/vwo, vwo, hebben we brugklassen voor tweetalig havo (tto havo), tweetalig havo/vwo (tto havo/vwo) en tweetalig vwo (tto vwo). De tto-brugklassen krijgen regelmatig thematisch onderwijs. Op onze website is meer te lezen over ons tweetalig onderwijs. Alle brugklassers die geen tto volgen maken in het eerste brugjaar een halfjaar kennis met Technasium tijdens de lessen die in hun lesrooster staan en met Breed tijdens het mentoruur. Na het oriënterende jaar kunnen zij kiezen voor de leerroute Breed of Technasium.

Vaardigheden

In de onderbouw besteden we aandacht aan het aanleren en toepassen van vaardigheden zoals huiswerkplanning, informatie verzamelen, samenwerken en samen leren. Leerlingen leren stap voor stap beter om te gaan met de eigen verantwoordelijkheid, leren steeds zelfstandiger onderzoek te doen en leren bijvoorbeeld zinvol deel te nemen aan een discussie. De vakken O&O, BMO en Science stimuleren leerlingen om na te denken over onderzoek en creatief te werken aan oplossingen. Met de positieve ervaringen worden talenten en interesses duidelijk. De vaardigheden komen praktisch aan de orde in allerlei projecten.

Document Toelichting op referentieniveaus Taal en rekenen

CITO VAS

Toets 0 t/m 3 is onderdeel van het Cito Volgsysteem voor voortgezet onderwijs. Met een of meer toetsen van dit systeem kan de school de ontwikkeling van uw kind op de voet volgen. De toetsresultaten worden vergeleken met landelijke normen en vormen een goede basis voor schooladvies en begeleiding. Tijdig bijsturen wordt bijvoorbeeld een stuk gemakkelijker.

Met de toetsen kan de school nagaan hoe goed uw zoon of dochter de leerstof beheerst ten opzichte van andere leerlingen die op hetzelfde niveau functioneren. Op die manier krijgt de school inzicht in waar uw kind op dat moment staat in zijn ontwikkeling. Blijkt onverhoopt dat uw zoon of dochter een voorsprong of lichte achterstand heeft op een bepaald gebied qua kennis of vaardigheid, dan kunnen de docenten daar tijdig op inspelen. Zo krijgt uw kind de beste kans om van zijn schoolloopbaan een succes te maken.

De toetsen
Toets 0, Toets 1, Toets 2 en Toets 3 brengen op vier momenten het niveau en de voortgang van uw kind in beeld:
• Toets 0 aan het begin van de eerste klas
• Toets 1 tegen het eind van de eerste klas
• Toets 2 tegen het eind van de tweede klas
• Toets 3 halverwege de derde klas

Wat wordt getoetst?
In de toetsen zijn de volgende vaardigheden opgenomen:
• Nederlands leesvaardigheid
• Nederlands woordenschat
• taalverzorging
• Engels leesvaardigheid
• Engels woordenschat
• rekenen/wiskunde

Hoe werkt het?
De school bepaalt of alle onderdelen van een toets worden afgenomen. Het complete pakket bestaat uit acht tot tien taken. Het maken van een taak duurt ongeveer één lesuur. Alle opgaven zijn meerkeuzevragen. Uw kind streept het antwoord aan op een antwoordblad. Het is niet nodig om voor de toetsen te oefenen.

Overzichtelijke leerlingrapporten
De school van uw kind stuurt de antwoorden van de toetsen na afname naar Cito. Binnen drie weken ontvangt de school overzichtelijke leerlingrapporten. Die geven aan hoe uw kind de toets heeft gemaakt. Zo weten u en de school hoe uw kind ervoor staat. Bent u benieuwd hoe uw kind de toets heeft gemaakt vergeleken met andere leerlingen? Dat ziet u op het leerlingrapport.
Boven elke kolom op het leerlingrapport ziet u een schooltype staan. Ook het schooltype van uw kind staat daarbij. Bij elke kolom staat onder het kopje Percentiel een score. Die score geeft aan hoe uw kind in het schooltype dat bij die kolom hoort, gescoord heeft vergeleken met andere kinderen van dat schooltype.

Een voorbeeld: heeft uw kind in de kolom vmbo kb bij taalverzorging een percentielscore van 64,
dan heeft 37% van de leerlingen van dit schooltype een hogere score dan uw kind en 63% een lagere score. In de andere kolommen is de percentielscore anders omdat de score van uw kind in die kolommen vergeleken wordt met de scores van kinderen uit een ander schooltype dan dat van uw kind. Maakt uw kind in dezelfde of in de volgende klas opnieuw een toets van het volgsysteem dan kunt u met de ‘vaardigheidsscore’ op de leerlingrapporten de toetsresultaten van uw kind met elkaar vergelijken. Zo ziet u of uw kind vooruitgaat of niet.

Op de achterkant van het rapport vindt u een korte uitleg en een beschrijving van de gebruikte afkortingen.

Meer informatie
Hebt u een vraag of wilt u meer informatie over Toets 0 t/m 3 van het Cito Volgsysteem?
De school vertelt u er graag meer over. Of kijk op www.cito.nl.

Toets 0 t/m 3: een samenhangende serie toetsen voor klas 1, 2 en 3
Wat kan de school met Toets 0 t/m 3?
• het niveau bepalen van hun leerlingen op kernvaardigheden
• de prestaties van hun leerlingen volgen
• de resultaten vergelijken met de referentieniveaus voor taal en rekenen
• de kwaliteit van hun onderwijs in kaart brengen

Bovenbouw

3 havo en 3 vwo

Het derde leerjaar havo en vwo is bij ons een gerichte voorbereiding op de onderwijsinhoud en onderwijsaanpak vanaf het vierde leerjaar. Naast de vakinhoud is in het derde leerjaar het verder aanleren en oefenen van vaardigheden belangrijk. Halverwege het derde jaar wordt de profielkeuze gemaakt. Deze keuze sluit aan bij de interesses en talenten van de leerling. We bieden een programma dat de leerling zicht geeft op de toekomst, met gerichte voorlichting over de verschillende profielen. In de bovenbouw krijgt dit vervolg door een oriëntatie op vervolgstudies. 

4, 5 en 6 vwo. 4 en 5 havo

Voor 4, 5 en 6 vwo en 4 en 5 havo wordt de studielast verdeeld over lestijd en zelfstudie. Lestijd wordt begeleid door school, zelfstudie is eigen verantwoordelijkheid (‘huiswerk’). De lestijd bestaat wekelijks uit drie vaste onderdelen: lessen, toetsen en begeleiding. 

Een lesweek heeft gemiddeld 32 lesuren van 50 minuten; het precieze aantal hangt af van profiel en keuzevakken. Voor elk vak is er een studiewijzer.

Mentoren begeleiden leerlingen door hen te laten reflecteren op het eigen leren. Het doel is om te leren de leeromgeving op school en thuis optimaal te benutten. Leerlingen die moeite hebben met het tijdig inleveren van opdrachten krijgen extra begeleiding. Meer informatie over onder andere het examenreglement, per vak het programma van toetsing en afsluiting (pta) kunt u vinden door in Schoolwiki te zoeken op deze woorden.

Profiel- en vakkenkeuze

De keuzes voor een profiel en daarbij behorende vakken, worden in het derde jaar van de havo of het vwo gemaakt. Hoe we dat doen, lees je in het boekje ‘Profiel- en vakkenkeuze’. Daarnaast vind je informatie over de verschillende vakken in de bovenbouw in het ‘Vakkenboekje’.

Mocht je nog vragen hebben, stel ze dan aan je mentor of aan de decanen: 
dhr. P. Cornelissen: p.cornelissen@carmelcollegegouda.nl
dhr. C. Geschiere: c.geschiere@carmelcollegegouda.nl

Informatie
Vakkenboekje havo vwo voor de derde klas
Informatie
Profiel- en vakkenkeuze voor de derde klas

Studie- en beroepskeuze

Het is voor elke leerling belangrijk de juiste studie- en beroepsrichting te kiezen. Daarom besteedt de school veel aandacht aan beroepskeuzeprocessen. Het traject van loopbaanbegeleiding begint al in de brugklas. Mentoren en vakleerkrachten verzorgen lessen die de leerlingen bewust maken van de studiekeuzes binnen de schoolloopbaan en van de vele mogelijke vervolgstudies.

De mentor begeleidt de keuze van vakkenpakket en studieprofiel in de derde en vierde klassen havo/vwo, ondersteund door de decaan. Bij de loopbaanoriëntatie spelen de voorlichtingsdagen op de universiteiten, hogescholen en mbo-opleidingen een belangrijke rol. Leerlingen worden in de gelegenheid gesteld daaraan deel te nemen. Ook het invullen van een beroepsinteressetest is een onderdeel van het traject.

Het Programma van Toetsing en Afsluiting

De toetsen voor de bovenbouw worden aangegeven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Dit PTA ontvangt uw zoon of dochter aan het begin van het vierde leerjaar. 

PTA
Examenreglement 2022-2023
PTA
Aanvullend Examenreglement ACG havo vwo 2022-2023
PTA
PTA vwo - cohort 2022-2025
PTA
PTA 4 vwo cohort 2020 - 2023
PTA
Addendum PTA Havo Cohort 2021 2023
PTA
PTA addendum vwo cohort 2020 - 2023
PTA
PTA havo cohort 2021 - 2023
PTA
PTA vwo cohort 2021 - 2024

ICT

Informatie- en computertechnologie is niet weg te denken uit modern onderwijs. Dat geldt zeer zeker voor het Antonius. Wij stimuleren en integreren het computeronderwijs in de lespraktijk van allerlei vakken. We gebruiken naast schoolboeken digitaal lesmateriaal. De leerlingen loggen in bij de ‘uitgever’ en kunnen daar terecht voor het digitale werkboek en verbredings- of verrijkingsmateriaal. Op beide locaties kan zowel door leerlingen als medewerkers van ons wifinetwerk gebruik gemaakt worden.

In de praktijk blijkt dat het een meerwaarde is wanneer een leerling beschikt over een laptop en te allen tijde toegang heeft tot de digitale leermiddelen en opdrachten, zowel thuis als op school. Voor wat betreft de hardware werken wij met het principe ‘Bring Your Own Device’ (BYOD). Daarnaast werken wij samen met het bedrijf Rent Company dat laptops verkoopt of verhuurt. Dit bedrijf zorgt ook voor eventuele reparaties en verstrekt leenlaptops via de school.  Mocht u geen gebruik maken van deze service, dan kunnen er afspraken met school gemaakt worden over het lenen van een laptop. Deze laptop blijft van school en kan alleen op school gebruikt worden, dus niet mee naar huis worden genomen.

Internationalisering

Wij willen onze leerlingen voorbereiden op een wereld waarin grenzen steeds meer wegvallen. Het duidelijkst komt dat tot uiting in ons tweetalig onderwijs (tto). Binnen het tto vinden er jaarlijks buitenlandse excursies en/of internationale samenwerkingen plaats. Dat zijn geen extra vakanties, maar reizen met culturele en educatieve doelen. Ook voor niet-tto klassen organiseren we buitenlandse excursies. In de bovenbouw havo/vwo trachten wij leerlingen te laten deelnemen aan een internationale uitwisseling (Erasmus+ projecten). In de lessen wordt er aandacht besteed aan wereldburgerschap, organiseren wij de maand van de wereldburgerschap en de dag van Europa. Waar mogelijk wordt er een digitaal project opgezet met een buitenlandse school (eTwinning).