Financiën

Schoolkosten

De school ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal, dat specifiek voor een leerjaar door de school wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma. Onder de omschrijving van lesmateriaal wordt naast de schoolboeken mede verstaan: 

  • leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken;
  • examentrainingen/-bundels, eigen leermateriaal van de school, bijbehorende beeld-/geluid-/gegevensdragers die een leerling in dat leerjaar nodig heeft;
  • de ontsluiting van digitaal leermateriaal (o.a. licentiekosten) die een leerling in dat jaar nodig heeft;
  • distributiekosten;
  • verbruiksmaterialen zoals bijvoorbeeld tekenpapier, verf, hout, metaal, enzovoorts.

Aan het eind van elk schooljaar krijgt u nadere informatie over tijdstip en datum om de gebruikte boeken in te leveren. Ouders dienen zelf via de website van Osinga- de Jong de boeken voor hun kind te bestellen. Die worden dan thuis bezorgd, terwijl de nota naar de school gaat. 

Vrijwillige ouderbijdrage
Onze school krijgt van het ministerie geen geld voor extra activiteiten en voorzieningen die buiten het gewone lesprogramma vallen, maar die we wel voor de school, het onderwijs en de leerlingen belangrijk vinden. Om activiteiten en voorzieningen toch te kunnen aanbieden, vraagt de school aan ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage. Verder vragen we via de vrijwillige ouderbijdrage een bijdrage in de kosten die de school maakt voor zaken als bijv. kluisjeshuur, excursies en werkweken.

Betaling van deze vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht net zo min als deelname aan de bovengenoemde activiteiten verplicht is. Daarbij geldt dat niet-betaling niet leidt tot uitsluiting van de leerling tot deze activiteiten en/of voorzieningen. De vrijwilligheid tot betaling betekent voor onze organisatie het volgende: Indien minder dan 95% van de ouders de betreffende vrijwillige ouderbijdrage wil betalen, behoudt de school zich het recht voor om de activiteit te annuleren. 

In de volgende paragraaf vindt u een gespecificeerd overzicht van de posten van de vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage wordt aan het einde van elk schooljaar ter goedkeuring aan de MR voorgelegd. 

Document Vrijwillige ouderbijdrage ACG 2022-2023

Vrijwillige ouderbijdrage

Het Antoniuscollege Gouda kent een vrijwillige ouderbijdrage, zie bijgaand overzicht voor meer informatie. 

Inning vrijwillige ouderbijdrage
De Stichting Carmelcollege maakt gebruik van digitaal factureren via WIS Collect. Als het overzicht van de schoolkosten voor u klaarstaat, ontvangt u van ons een e-mail met daarin een link naar het webadres van WIS Collect. Wanneer u daar bent ingelogd, kunt u selecteren aan welke activiteit of dienst u wilt bijdragen. Vervolgens kunt u kiezen uit een tweetal betalingsmogelijkheden (via iDEAL of via een factuur). U krijgt vervolgens automatisch een e-mail ter bevestiging van uw betaling (bij iDEAL) óf een mail met daarin de digitale factuur (die u daarna kunt overboeken). Heeft u geen e-mail adres, dan ontvangt u de keuzelijst en de factuur per post.

Tegemoetkoming schoolkosten

Tegemoetkoming Ouders

Door een wetswijziging is de tegemoetkoming ouders betreffende schoolkosten voor leerlingen jonger dan 18 jaar per 1 januari 2010 voor het grootste gedeelte opgenomen in het kindgebonden budget. Voor scholieren in het regulier voortgezet onderwijs is de tegemoetkoming ouders met ingang van het schooljaar 2010-2011 afgeschaft. Voor leerlingen in het vavo blijft de tegemoetkoming ouders wel bestaan.

Meestal krijgt u het kindgebonden budget automatisch van de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie op de website van DUO: www.duo.nl. Kijk bij "Ouder " > "Geld voor kind onder 18".


Tegemoetkoming Scholieren

Een leerling die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt kan een tegemoetkoming in de schoolkosten vragen op basis van de regeling “Tegemoetkoming Scholieren”. Nadere informatie over deze tegemoetkoming is te vinden op de website van DUO: www.duo.nl
Kijk bij "Geld voor school en studie” > "Tegemoetkoming scholieren". DUO is op werkdagen bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur via het telefoonnummer 050 - 599 77 55.

Sponsoring

Stichting Carmelcollege houdt zich aan de landelijke spelregels sponsoring in het onderwijs. Sponsoring onder andere in overeenstemming te zijn met de goede smaak en het fatsoen. Ook moet het verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Verder mag het de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden De spelregels vindt u op www.rijksoverheid.nl of kunt u opvragen bij de schoolleiding.

Ongevallenverzekering

Het bestuur van Stichting Carmelcollege heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten voor de leerlingen van haar scholen. De verzekering is uitsluitend van toepassing op ongevallen die de leerlingen overkomen tijdens de schooluren, activiteiten in schoolverband (waaronder stages en sportwedstrijden) en tijdens het rechtstreeks reizen van huis naar school en andersom en/of de plaats waar de activiteiten, respectievelijk werkzaamheden plaatsvinden. Deze verzekering is aanvullend, dat wil zeggen dat eerst een beroep moet worden gedaan op een eigen (ziektekosten)verzekering.

Een afschrift van de bijzondere voorwaarden van de ongevallenverzekering en de verzekerde bedragen zijn verkrijgbaar op school of bij het bestuursbureau van Stichting Carmelcollege (telefoonnummer: 074 - 245 55 55).

Een uitkering vanuit de schoolongevallenverzekering betekent geen erkenning van wettelijke aansprakelijkheid. Met betrekking tot de W.A.-verzekering verwijzen we naar de paragraaf “Schade toegebracht aan derden”.

De ongevallenverzekering is uitgebreid met een doorlopende reisverzekering. Deze is van kracht tijdens alle reizen, kampen en excursies, die door of onder auspiciën van de school plaatsvinden.

Doorlopende reisverzekering

De ongevallenverzekering is uitgebreid met een doorlopende reisverzekering. Deze is van kracht tijdens reizen, kampen en excursies die onder auspiciën van de school plaatsvinden.

Schade toegebracht aan derden

Stichting Carmelcollege kan aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door derden. De Stichting heeft zichzelf en de medewerkers van de school tegen dit risico verzekerd door middel van een zgn. wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering kent een eigen risico. Dit alles betekent overigens niet dat alle geleden schade wordt vergoed en dat in alle gevallen aansprakelijkheid wordt erkend. Elk geval wordt apart beoordeeld.

Voor erkenning van aansprakelijkheid moet vaststaan dat het bestuur, de schoolleiding, een docent of andere medewerker nalatigheid (artikel 6:162 BW en artikel 6:163 BW) kan worden verweten, omdat hij/zij onvoldoende toezicht heeft gehouden. 

Degene die het bestuur en/of zijn medewerker(s) aansprakelijk stelt, moet aantonen dat er van onvoldoende toezicht en dus van nalatigheid sprake is geweest. In de door Stichting Carmelcollege afgesloten Onderwijs Totaalpolis zijn aanspraken tot vergoeding van schade veroorzaakt met of door een motorvoertuig in de zin van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen (WAM) niet gedekt.

Verlies, diefstal en vernieling

Stichting Carmelcollege heeft geen verzekering voor leerlingen tegen verlies, diefstal of vernieling van eigendommen van leerlingen. Leerlingen moeten daarom hun eigendommen zo veilig mogelijk opbergen en liefst voorzien van hun naam of een ander kenteken. Dit geldt met name voor (brom)fietsen en scooters. Deze moeten goed afgesloten worden en worden gestald in de daarvoor bestemde ruimten. 

Volgens de wet (art. 6:169 BW) zijn de ouders/verzorgers aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door kinderen jonger dan veertien jaar. Als een kind ouder dan veertien jaar maar jonger dan zestien is, kunnen ouders/verzorgers zich onder bepaalde omstandigheden onttrekken aan hun aansprakelijkheid.

Zij moeten dan aantonen dat hen het gedrag van hun kind niet kan worden verweten, bijvoorbeeld omdat ze dit gedrag van hun kind niet hebben kunnen beletten. Kinderen vanaf 16 jaar kunnen zelf aansprakelijk worden gesteld voor hun daden.

Stichting Carmelcollege verhaalt schade die een leerling toebrengt aan terreinen, gebouwen of inventaris in principe op de ouders van die leerling.

Het is dan ook om die reden van belang, dat de ouders/verzorgers of de meerderjarige leerling een goede W.A.-verzekering afsluiten (de meerderjarige leerling is uiteraard zelf aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade).

Indien een groep scholieren zich schuldig maakt aan het toebrengen van schade, kan elk lid van deze groep aansprakelijk worden gesteld voor de toegebrachte schade, ongeacht of hij daadwerkelijk schade heeft toegebracht.

Hij is aansprakelijk voor het totale bedrag en dient vervolgens zelf de personen, die medeverantwoordelijk zijn voor de schade, aan te spreken.