Afspraken

In een organisatie, ook op een leerlingvriendelijke school, zijn omgangsregels noodzakelijk om een gewenste schoolcultuur te creëren. De school hecht grote waarde aan respectvol gedrag van leerlingen en medewerkers ten opzichte van elkaar. In de onderstaande paragrafen wordt weergegeven welke omgangsregels en afspraken er gelden binnen Antoniusmavo XL.

In de klas/de school

Op Antoniusmavo XL gelden de volgende algemene huisregels:

 • We respecteren dat mensen verschillend zijn en gaan respectvol met elkaar om.
 • We houden met elkaar het schoolgebouw en de omgeving netjes.
 • We houden ons aan gemaakte afspraken.
 • We volgen altijd de aanwijzingen van alle medewerkers op en reageren respectvol. 

Huisafspraken: 

 1. De mobiele telefoon is onder lestijd opgeborgen in je kluis. Dit geldt tijdens de reguliere lessen, flexuren en alle andere (les) activiteiten onder schooltijd.
 2. Wanneer het echt noodzakelijk is voor een lesopdracht dat de telefoon aanwezig is in de les dan wordt dit voorafgaand aan de les in Somtoday vermeld. Wanneer je de mobiel mee mag nemen naar de les geldt het volgende: Je mobiel is niet zichtbaar en hoorbaar tijdens de les, tenzij de docent daar toestemming voor geeft.  
 3. Tijdens de flexuren gelden de regels die zijn opgesteld voor de verschillende flexuren.
 4. Je bent op tijd in de les.
 5. Je (school)spullen zijn in je eigen kluis, ook tijdens de les. Jassen, petten, sportspullen, enz.
 De spullen die je nodig hebt, haal je voor de start van je eerste les of aan het begin of einde van de pauze uit je kluis.
 6. Op school eten en drinken we alleen op de daartoe aangewezen plaatsen. Dus niet in de gangen en lokalen. Kauwgom en energydrank is in de school en op het schoolplein niet toegestaan.
 7. We zijn een rookvrije school, dus op school en in de nabije omgeving van de school roken we niet. Het gebruik van drugs en alcohol tijdens schooltijd en schoolactiviteiten is te allen tijde ongeoorloofd.
 8. Op het schoolterrein en in de school heb je geen capuchon of pet op je hoofd.
 9. Tijdens een tussenuur en tijdens de pauzes verblijf je in de aula, de hal of op het schoolplein. De leerlingen van de onderbouw mogen ook pauze houden in de straat op de 1e verdieping en in OLC1.
 10. Je gaat pas ná de eerste bel naar de kluisjes op de 1e en 2e verdieping en de lokalen.
 11. Tijdens de les mag je alleen de gang op met toestemming van de docent en heb je een gangpas bij je.
 12. Je houdt je bij de praktijkvakken en de gymnastiekles aan de veiligheidsregels en kledingvoorschriften.
 13. Je mag alleen in het Open Leercentrum (OLC) verblijven met een toestemmingsbriefje en/of onder toezicht van een medewerker.
 14. Toiletbezoek is in principe alleen toegestaan tijdens de pauzes.
 15. Indien je uit de les wordt gestuurd, meld je je bij het opvanglokaal, of de leerlingcoördinator, daarna ga je aan het werk in het opvanglokaal (lokaal 118). Aan het einde van de les ga je met je formulier naar de docent om verdere afspraken te maken.
 16. Je mag geen beeldopnames maken van leerlingen of docenten zonder hun toestemming.
 17. Wanneer een docent later bij het lokaal is wacht je daar op de docent. Wanneer dit langer dan 5 minuten duurt gaat 1 leerling van de klas dit melden bij de teamleider of leerlingcoördinator. Het is alleen met toestemming van een teamleider of leerlingcoordinator toegestaan om weg te gaan. Is er geen toestemming dan ben je ongeoorloofd afwezig. 

We gaan ervan uit dat iedereen zich aan deze schoolafspraken zal houden. Daarnaast accepteren we bepaald gedrag niet. Dit varieert van te laat komen, tot lessen verstoren, van grof taalgebruik tot overlast in de buurt veroorzaken, van cyberpesten tot vuurwerk afsteken, van het zonder toestemming maken van geluid- en beeldopnames tot het gebruik van alcohol of drugs. Als een leerling zich niet houdt aan de huisregels, afspraken en fatsoensnormen, zijn sancties mogelijk. Welke sanctie er opgelegd wordt, is aan de school. De school is niet verplicht overtredingen ‘juridisch’ te bewijzen. Uiteraard is er altijd gelegenheid tot overleg en toelichting, tot hoor en wederhoor.

Sancties zijn onder andere: 

 • individueel strafwerk;
 • na de les terugkomen;
 • corvee;
 • uitsluiten van lesbezoek;
 • pauze in een aparte ruimte doorbrengen;
 • niet deelnemen aan een excursie of schoolreis;
 • een vierkant rooster: een leerling is dan van 07.45/08.00 uur tot 17.00 uur aanwezig; de lessen worden gewoon gevolgd, de rest van de tijd wordt de leerling aan het werk gezet. Deze tijden kunnen worden aangepast en worden bepaald door de school;
 • schorsing;
 • en in het uiterste geval verwijdering van school.

Op enkele plaatsen zijn voor ieders veiligheid camera’s aangebracht (met inachtneming van de AVG). Verder wordt regelmatig de inhoud van de leerlingenkluisjes gecontroleerd. Indien nodig kunnen jassen en tassen worden gecontroleerd.

Van kleinere overtredingen worden de ouders niet op de hoogte gebracht. Van ernstig wangedrag gevolgd door schorsing worden ouders als regel schriftelijk geïnformeerd en voor een gesprek uitgenodigd. Van strafbare feiten wordt melding gemaakt, of aangifte gedaan bij de politie.

School- en huisregels

Hieronder vindt u diverse reglementen en protocollen, zoals het anti-pestprotocol, het leerlingreglement, verzuimprotocol en dergelijke.

Agenda van school en stempelkaart

Leerlingen krijgen via school een agenda uitgereikt die verplicht is om te gebruiken om het huiswerk te noteren en te plannen. Daarnaast maken we gebruik van een stempelkaart om de flexuren per leerling vast te leggen. We verwachten dat de leerling hier zorgvuldig mee om gaat. Leerlingen dienen de agenda en de stempelkaart altijd bij zich te hebben. Bij verlies kan tegen vergoeding een nieuwe agenda of stempelkaart worden aangeschaft. Verlies van de stempelkaart (en dus onduidelijkheid over het aantal gemaakte flexuren) is de verantwoordelijkheid van de leerling. Er zitten consequenties aan het kwijtraken van de stempelkaart, bijvoorbeeld het opnieuw moeten halen van de stempels. Wij raden daarom aan regelmatig een foto te maken van de kaart.

Leerlingenreglement

Rechten en plichten van leerlingen zijn vastgelegd in het leerlingenreglement. Het reglement is tot stand gekomen in overleg met leerlingen en ouders.

Schorsing en verwijdering

Een leerling kan bij ernstige misdraging en/of herhaaldelijk wangedrag door de schoolleider of zijn gemandateerde worden geschorst. Bij een schorsing mag een leerling óf de lessen niet bijwonen maar moet wel op school aanwezig zijn of de leerling is minimaal 1 dag niet welkom op school. De periode van schorsing kan volgens artikel 13 van het Inrichtingsbesluit W.V.O. ten hoogste één week zijn. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk en met vermelding van de redenen door de schoolleider of door zijn gemandateerde, aan de leerling en, indien deze nog niet de leeftijd van eenentwintig jaar heeft bereikt, ook aan de ouders, verzorgers of voogden van de leerling meegedeeld.

Als een leerling zich (herhaaldelijk) ernstig misdraagt, kan de schoolleider of zijn gemandateerde besluiten deze leerling definitief van school te verwijderen volgens de artikel 14 en 15 van het Inrichtingsbesluit W.V.O. Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling vindt slechts plaats na overleg met de inspecteur. 

Als de schoolleider of zijn gemandateerde besluit tot schorsing of definitieve verwijdering, dan kunnen de leerling en zijn ouders, verzorgers of voogden binnen zes weken na bekendmaking van het besluit bezwaar maken bij het College van Bestuur van Stichting Carmelcollege. De artikelen 13, 14 en 15 van het Inrichtingsbesluit W.V.O. zijn op te vragen bij de schoolleiding.

Te laat komen

Bij ongeoorloofd te laat komen in een reguliere les, huiswerktijd (HT) en coachtijd (CT) moet je je de volgende dag om 7.45 uur of 8.00 uur melden bij de receptie, het tijdstip wordt door school bepaald (maatwerk). Bij ongeoorloofd verzuim, worden de gemiste lesuren dubbel ingehaald in het opvanglokaal. Bij vier keer verzuim volgt een gesprek met de coach, bij acht keer met de ouders en bij twaalf keer melden wij ongeoorloofd verzuim/ongeoorloofd te laat komen aan de leerplichtambtenaar. Het absentiebeleid wordt aan het begin van het schooljaar met de leerlingen besproken en is te vinden in de Antonius app onder Meer/Schoolwiki.

Ziekte en absentie

Iedere leerling moet de lessen volgen. De ouders/verzorgers melden ziekte en absentie bij Formulieren in de Antonius app vóór 08.00 uur. U geeft de reden van afwezigheid aan en een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Zo kunnen we u altijd bereiken voor controle van de melding. Als de leerling weer beter is, geven de ouders dit ook via de Antonius app. Een leerling die in de loop van de schooldag ziek wordt, dient zich af te melden bij de verzuimcoördinator, zorgcoördinator of teamleider. Een leerling die meer dan 3x ziek is, kan worden opgeroepen door de schoolarts. De volledige procedure rondom ziekmelden staat in de Antonius app onder Meer/Schoolwiki. 

Voor het bijwonen van b.v. religieuze feesten kunnen leerlingen toestemming krijgen om bij bepaalde lessen of activiteiten niet aanwezig te zijn. De ouders/verzorgers moeten minimaal een week van tevoren hiervoor (schriftelijk) toestemming vragen. In de Antonius app, onder Meer/Schoolwiki staan de verlof- en vrijstellingsformulieren. Deze moeten worden ingediend bij de leerlingcoördinator.

Absentie


De school registreert alle absentmeldingen in Somtoday.

 • zonder afmelding volgt actie (zoals naar huis bellen);
 • bij spijbelen geldt: dubbele uren terugkomen;
 • bij structureel lesverzuim wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Het is ons wettelijk verboden buiten de normale vakantieperiode extra vrije dagen te verlenen. We verzoeken u daarom dringend uw vakantieplannen af te stemmen met ons vakantieschema (zie daarvoor www.antoniusmavoxl.nl).

Verlofformulieren


VERLOF AANVRAGEN WEGENS GEWICHTIGE OMSTANDIGHEDEN

Gewichtige omstandigheden zijn situaties die buiten de wil of de invloed van de ouder(s)/ verzorger(s) en/of het kind liggen. Bijvoorbeeld, ernstige ziekte of overlijden van ouders, een huwelijk of een jubileum. In deze situaties kan verlof aangevraagd worden. U kunt verlof aanvragen met onderstaand formulier. De leerling heeft pas recht op verlof als hier toestemming voor gegeven is door school.

Onder schooltijd op vakantie zonder toestemming (luxe verzuim)

Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om onder schooltijd op vakantie te gaan (of een dag naar een pretpark, weekend weg of iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op.

Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van €100,- per kind per dag of dagdeel op. Indien er eerder proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt,  zult u gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen.

Het formulier mag ingevuld en ondertekend verstuurd worden naar: leerlingcoordinator@carmelcollegegouda.nl.

Formulier
Formulier verlof gewichtige omstandigheden
Formulier
Formulier vrijstelling schoolbezoekvakantie

Ziek of afwezig melden

Een leerling ziekmelden/medische afspraken onder schooltijd

Werkwijze

 • Als uw kind ziek is of een medische afspraak heeft, meldt u dat (voor leerlingen van Antoniusmavo XL) voor 8:00 uur via de Antonius app (onder kopje 'Formulieren'). U geeft de reden van afwezigheid aan en een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent. Zo kunnen we u altijd bereiken voor controle van de melding.
 • Als uw kind weer beter is, meldt u dit ook via de Antonius app. 
 • Kunnen we u niet bereiken? Dan ontvangt u een mail en vragen wij u om binnen 48 uur contact op te nemen met de leerlingcoördinator of de teamleider. Als er geen controle mogelijk is, is de leerling ongeoorloofd afwezig en is de 4-8-12 regeling van leerplicht van kracht.
 • (Medische) afspraken worden zoveel als mogelijk buiten schooltijd gepland. Wij verwachten de leerling de rest van de dag op school. 
 • Via het Somtoday Ouderportaal kunt u zien dat de ziekmelding verwerkt is.

Schoolpas

Alle leerlingen hebben een persoonlijke schoolpas. Op school hebben leerlingen die pas altijd bij zich en kan op verzoek aan ieder personeelslid getoond worden. Verder is de pas noodzakelijk voor het printen, kopiëren en scannen. Iedere leerling krijgt op de schoolpas een kopieer- en printtegoed bijgeschreven van € 5,00 per schooljaar. Mocht de € 5,00 eerder opgebruikt zijn, dan kan via het MyPrint-portal van Ricoh tegoed bijgekocht worden. Bij verlies, diefstal of schade aan het pasje meldt een leerling dit bij de receptie en laat de leerling op eigen kosten een nieuw pasje maken. Een nieuwe pas kost € 12,50.

De wet op de identificatieplicht verplicht iedereen vanaf twaalf jaar een geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben. Binnen de school volstaat de schoolpas.

Fietsen en bromfietsen

Leerlingen dienen hun fietsen te stallen in de fietsenrekken. Fietsen die niet correct gestald zijn, kunnen ‘aan de ketting’ worden gelegd tot 16.30 uur. Fietsen en brommers dienen op slot te staan. De school is niet aansprakelijk voor beschadigingen of vermissingen.

Kluisjes

Iedere leerling heeft een eigen kluisje. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het goed afsluiten van het kluisje. Vanaf november 2022 sluit en open je je kluisje met je telefoon of je schoolpas. De school blijft eigenaar van de kluisjes. Periodiek vindt er, onaangekondigd, controle plaats van de inhoud van de kluisjes. Aan het eind van ieder schooljaar moet de leerling zijn kluisje leeg maken.

Diefstal, vernieling

De school is niet aansprakelijk bij diefstal. Verantwoordelijkheid voor geld, mobiele telefoons, gymspullen, rekenmachines en dergelijke ligt bij de leerling zelf, en nooit bij de school of schoolpersoneel. Wees dus zorgvuldig met waardevolle spullen. Schade aan schoolgebouw, meubilair, leermiddelen en dergelijke wordt op kosten van de vernieler hersteld. Ook het downloaden en het gebruik van schadelijke software en dergelijke worden als vernieling opgevat. Bij diefstal uit de kluisjes is er sprake van overmacht; de school is daarvoor niet aansprakelijk. Zie ook de betreffende protocollen op onze website www.antoniusmavoxl.nl.

Veiligheid bij praktijklessen

Leerlingen zijn verplicht veiligheidsmiddelen te dragen tijdens de praktijklessen. Leerlingen met lang haar moeten tijdens praktijklessen het haar zodanig vastbinden dat het geen gevaar kan opleveren. Tijdens de gymlessen is het dragen van ringen, kettingen, hoofddoeken, enzovoort gevaarlijk en daarom niet toegestaan. Een sporthoofddoek mag wel.

Pesten en intimidatie op school

Het is doorgaans gelukkig niet nodig om de leerlingen op de juiste omgangsvormen te wijzen. Toch komt bijvoorbeeld ook pesten bij ons wel eens voor. De coach speelt bij het voorkomen en bestrijden van pesten een belangrijke rol. Bij het signaleren zijn ouders en leerlingen onmisbaar. De school hanteert bij pesten de stappen uit het Anti-Pestprotocol, dat is terug te vinden op onze website. De school heeft een anti-pestcoördinator, dit is mevrouw Sharita Visser.

Leerlingen kunnen terecht bij de hulplijn van www.pestweb.nl. Pestweb is ook te bereiken via Facebook en Youtube.

Mijn kind online
Hoe begeleid je als ouder je kind op internet? De website www.mediaopvoeding.nl ondersteunt ouders bij gebruik van het internet door hun kinderen.

Hulplijn Seksuele Intimidatie
Voor informatie en advies over seksuele intimidatie kunt u bellen met 030 - 285 66 16, op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. 
www.schoolenveiligheid.nl; e-mail: helpdesk@schoolenveiligheid.nl. 

Kindertelefoon
Kinderen en jongeren kunnen iedere dag van 11.00 tot 21.00 uur via chat (www.kindertelefoon.nl) of telefoon (0800 - 0432) contact opnemen met de Kindertelefoon (gratis, ook voor mobiele bellers of chat). Advies- of hulpvragen kunnen niet via e-mail worden gesteld.

Protocol omtrent social media

Gebruik van mobiele communicatiemiddelen onder schooltijd:

 • De mobiele telefoon mag niet mee het lokaal in en is onder lestijd opgeborgen in de kluis van de leerling. Dit geldt tijdens de reguliere lessen, flexuren en alle andere (les)activiteiten onder schooltijd.
 • Wanneer het noodzakelijk is voor een lesopdracht dat de telefoon aanwezig is in de les dan wordt dit voorafgaand aan de les in Somtoday vermeld. In dit geval gebruik je de mobiele telefoon alleen op het moment dat de docent toestemming geeft voor het gebruik van de telefoon. Voor de rest van de les blijft de telefoon ‘in je zak of tas’, zolang je nog in de lessituatie bent.
 • Om overlast te voorkomen staat de mobiele telefoon binnen de school altijd op ‘stil’.
 • Maak geen beeld-, film- of geluidsopnames van anderen zonder hun expliciete toestemming. En gebruik en/of verspreid geen opnames van anderen zonder hun expliciete toestemming.
 • Het fotograferen van toetsen is niet toegestaan.

Communicatie tussen leerling en docent gaat niet via social media
. Voor de communicatie met ouders en leerling gebruikt de school de Antonius app. De communicatie over digitale lesmethodes van vakken verloopt via Somtoday of Microsoft Teams for Education. Als je een vraag hebt, kun je de docent ook via een chat in Teams óf via de schoolmail bereiken.

Gedraag je ‘sociaal’

Houd rekening met de gevoelens van anderen en ga met anderen om, zoals je wilt dat ze ook met jou omgaan. Als je het niet persoonlijk durft te zeggen, dan is het zeker niet verstandig het via social media wel te doen!

Soms kun je het beter persoonlijk tegen iemand zeggen 

Een bericht via social media kan heel anders (lees: verkeerd of negatief) geïnterpreteerd worden door de ontvanger. Sommige dingen kun je beter persoonlijk tegen iemand zeggen, dan heb je meer ruimte om nog eens uit te leggen wat je precies bedoelt.

Geef aan wie je bent

Mocht je van plan zijn een eigen blog, groep of website op te richten, laat dan duidelijk blijken dat het om jouw persoonlijke mening gaat en laat weten wie je bent.

Hoe zit het met je privacy?

Wie mag er wat van je weten? Stel zelf je privacy-instellingen goed in. Als je dat niet doet, hebben wildvreemden rechtstreeks of via via toegang tot jouw vakantiefoto’s of telefoonnummer.

Vergeet niet: internet onthoudt alles

Alles wat je online zet, blijft lang online staan en dat kun je niet meer verwijderen. Houd dit in gedachte voordat je iets op internet plaatst waar je later misschien spijt van krijgt.

Document Toestemmingsformulier beeldmateriaal (AVG)

Hoe gaan we om met beeldmateriaal?

Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze nieuwe wetgeving houdt in dat er vooraf toestemming gegeven moet worden als beeldmateriaal van uw kind gedeeld wordt. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen deze toestemming zelf geven. Mondelinge toestemming of via de mail aangeven waar u voor kiest is niet voldoende. Een handtekening is vereist. Als school zijn wij nu eenmaal gehouden aan de wetgeving rondom privacy (AVG) en dienen vooraf toestemming te vragen en die toestemming ondertekend retour te ontvangen, voor we de leerling op bijvoorbeeld een klassenfoto mogen zetten.

TOESTEMMING GEVEN

Bij het aanmelden van een nieuwe leerling, wordt op het aanmeldformulier de vraag gesteld of u toestemming geeft voor:

a. Gebruik van beeldmateriaal van uw kind op materiaal van school zoals website, schoolgids, social media etc
b. Deelname aan de groepsfoto met de klas

WERKWIJZE SCHOOLFOTOGRAAF

Aan het begin van het schooljaar gaan alle leerlingen op de individuele foto. Deze foto wordt gebruikt voor de schoolpas en is - indien u toestemming gegeven heeft - ook door u te bestellen. Tevens gaan de leerlingen op de groepsfoto met de klas: een mooie herinnering aan de middelbare schooltijd. U krijgt t.z.t. informatie hoe u deze kunt bestellen.

WERKWIJZE ANDER BEELDMATERIAAL

De toestemming die u geeft voor het gebruik van ander beeldmateriaal, is voor bijvoorbeeld foto's genomen tijdens excursies, evenementen of de muziekavond. Deze delen we indien van toepassing op de website, of social media van de school.