De school in hoofdlijnen

Schoolbestuur

Het Carmelcollege Gouda behoort tot de twaalf scholen van de Stichting Carmelcollege. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het College van Bestuur van deze stichting. In het directiestatuut is vastgesteld welke bevoegdheden onze directie heeft. Het bestuur en de scholen worden ondersteund door het bestuursbureau in Hengelo. 

Schoolleiding

De rector van Carmelcollege Gouda is verantwoordelijk voor de hoofdlijnen van het beleid, de teamleiders voor de uitvoering ervan.

Lugtenburg, Hanneke
HLU
Rector
Kerkhof, Mw. Manon van
MKF
Teamleider onderbouw
Paalvast, Dhr. Ruud
RPA
Teamleider bovenbouw

Medezeggenschap

De school kent een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel en de ouders/leerlingen. Op grond van het Medezeggenschapsreglement heeft de raad invloed op het schoolbeleid. De rector overlegt namens het schoolbestuur met de MR. Het medezeggenschapsreglement van de school is op te vragen bij de schoolleiding en is op de website van de school geplaatst. Namens de MR-leden heeft een lid zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Carmelcollege.

Leden MR

De namen van de leden van de MR van het Carmelcollege Gouda vindt u hier.

Contact MR

De medezeggenschapsraad is te bereiken via email: h.vanpuijenbroek@carmelcollegegouda.nl.

Document Aanmeldingsformulier Ouderraad AMXL

Klankbordgroep ouders

Taken klankbordgroep ouders
Een brug tussen de ouders en school zijn, is een belangrijke taak van deze klankbordgroep. Wat speelt er op school? Welke punten kunnen beter? Maar zeker ook welke punten gaan goed? Alles wordt besproken. De klankbordgroep ouders denkt mee met school en geeft gevraagd of ongevraagd advies. De klankbordgroep overlegt regelmatig met de teamleiders en daarnaast kan er gesproken worden met personeel en leerlingen over wat er op de school gebeurt. 

Alle onderwerpen die van belang zijn voor het onderwijs op de school worden tijdens de vergaderingen besproken. Denk bijvoorbeeld aan de lesroosters, schoolactiviteiten, lesuitval, de oplossingen voor wanneer er een les uitvalt, de omgangsvormen binnen en buiten de klas, de veiligheid op school, het rookbeleid, de informatie aan ouders en basisscholen in de regio. De klankbordgroep ouders is niet bedoeld voor individuele klachten van leerlingen en ouders en ook niet voor (overkoepelende) beleidszaken.

Hoe is de klankbordgroep ouders samengesteld?
De klankbordgroep bestaat uit maximaal elf leden. Leden van deze klankbordgroep hebben zelf kinderen op school en alle jaargangen zijn vertegenwoordigd. De leden kiezen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Tijdens de vergadering is de teamleider (deels) aanwezig, zodat aandachtspunten vanuit school ingebracht en besproken kunnen worden. Daarnaast is er een vertegenwoordiger vanuit de leerlingenraad (deels) aanwezig.

Wat vindt de klankbordgroep ouders belangrijk?
Om goed te kunnen werken moet de klankbordgroep weten wat er onder de ouders en de leerlingen leeft. De klankbordgroep hoort graag wat goed gaat maar ook wat beter kan. Als u iets met hen wilt bespreken, neem dan contact met hen op. De klankbordgroep ouders staat altijd open om uw inbreng mee te nemen in de vergadering. Ze vergaderen zes keer per jaar.

Hoe kunt u de klankbordgroep ouders bereiken?
U kunt de klankbordgroep ouders bereiken voor ideeën, vragen en/of informatie, of als u deel wilt nemen via het volgende email adres: ouderklankbordgroepamxl@carmelcollegegouda.nl

Klankbordgroep leerlingen

Antoniusmavo XL kent een leerlingenklankbordgroep zodat onze leerlingen mee kunnen denken over de ontwikkeling van onze school. Deze groep denkt mee over het onderwijs, de organisatie en de regelgeving op Antoniusmavo XL.

Leerlingen van de klankbordgroep kunnen ook een actieve rol spelen bij het organiseren van schoolfeesten of schoolevenementen. De school organiseert een aantal keer per schooljaar een vergadering met de klankbordgroep.

Deze klankbordgroep komt gemiddeld eens per vier weken bij elkaar. Vanuit elke leerlaag zijn deelnemende leerlingen en van iedere klas mag er maximaal één afgevaardigde deelnemen. Wil je deelnemen in de klankbordgroep, kijk dan samen met de leerlingcoördinator wat de mogelijkheden voor jouw klas zijn.

Medewerkers

Onderwijzend personeel [OP]

De docenten werken op hun vakgebied samen in vaksecties. Onderwijskundig beleid wordt door de docenten, de secties en de directie samen ontwikkeld en uitgevoerd in teams.

Onderwijsondersteunend personeel [OOP]

Het onderwijsondersteunend personeel is voor de dagelijkse ondersteuning van het onderwijs van groot belang. De functies variëren van conciërge tot technisch onderwijsassistent (toa) en van administratief personeel tot ondersteuningsmedewerkers.

Namen en functies medewerkers

Een overzicht van onze medewerkers en hun emailadres, vindt u bij 'Team'.

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op:

Antoniusmavo XL
Groen van Prinsterersingel 49
2805 TD Gouda
T: 0182 513 822
E: antoniusmavoxl@carmelcollegegouda.nl 
www.antoniusmavoxl.nl