Leerlingbegeleiding

Structuur leerlingbegeleiding

Veel personen zijn betrokken bij de begeleiding van onze leerlingen, van docenten en decanen tot professionele interne en externe zorgbegeleiders. 

 • De coach speelt een centrale rol en elke lesgroep heeft een eigen coach. Hij of zij heeft oog en oor voor het welbevinden, de studievoortgang en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen, bewaakt de sfeer in de klas en begeleidt de klas bij allerlei activiteiten. De coach is de spil in de zorgstructuur, speelt samen met de decaan een rol in de te maken studiekeuzes (loopbaanoriëntatie en begeleiding) en is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en ouders.
 • De vakleerkrachten delen hun observaties, ervaringen en gedachten met elkaar en met de coach.
 • De teamleider coördineert samen met de zorgcoördinator en de leerlingcoördinator de leerlingenzorg binnen het team en is na de coach en de leerlingcoördinator het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De teamleider leidt is verantwoordelijk voor zijn of haar leerlagen.
 • De decaan coördineert de loopbaanoriëntatie, die onderdeel uitmaakt van het lesprogramma. De decaan organiseert mogelijkheden voor bezoek aan studie- en beroepenvoorlichting. Tevens adviseert de decaan leerlingen bij de keuze van de richting in de bovenbouw.
 • De vertrouwenspersonen zijn geschoold om leerlingen, docenten en ouders ondersteuning te bieden bij bijzondere problemen en om hulp en advies te geven in geval van klachten.
 • Antoniusmavo XL heeft een orthopedagoge en een pedagoge in dienst, zij vervullen ook de rol van ondersteuningscoördinator. Zij adviseren de coaches en docenten als zij vragen hebben over de begeleiding van de leerlingen. Tevens zijn zij voor leerlingen het aanspreekpunt als het gaat om begeleidingsvraagstukken.

Antoniusmavo XL heeft een schoolondersteuningsteam: het interne ondersteuningsteam. Het interne ondersteuningsteam overlegt over leerlingen die mogelijk ondersteuning nodig hebben bij het leerproces. De ouders en de leerling kunnen worden uitgenodigd om mee te praten. Het interne ondersteuningsteam bestaat uit mensen van de school (ondersteuningscoördinator, teamleider, coach), maar ook externe begeleiders die in de school rondlopen, kunnen voor advies bij dit overleg betrokken worden.

Van ouders/verzorgers verwachten wij dat zij met de school willen samenwerken om te zorgen dat een leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Deze samenwerking houdt o.a. in dat ouders/verzorgers ons informeren over zaken die van invloed zijn op het onderwijsleerproces van de leerling.

Indien nodig wordt er via het afgeven van een signaal in Jeugdmatch samenwerking gezocht met externe partijen. Als dit het geval is, worden leerling en ouders/verzorgers hierover geïnformeerd.

ls er bij een leerling sprake is van een zwaardere ondersteuningsvraag wordt er een Flex-ZAT georganiseerd. Aan dit overleg nemen verschillende partijen deel: betrokkenen van de school, de ouders en de leerling, de onderwijsspecialist van het samenwerkingsverband (SWV) en een gezinsspecialist vanuit het Sociaal Team en/of de jeugdconsulent van de gemeente Gouda. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen ook andere betrokkenen aanschuiven, bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar of de schoolverpleegkundige. Door de leerling te laten aanschuiven, kan de leerling meepraten over de benodigde ondersteuning.

Hulpverlening kan plaatsvinden:

 • binnen school met begeleiding vanuit het interne ondersteuningsteam, dan wel vanuit de jeugd- hulpverlening;
 • buiten school via de ambulante jeugdhulpverlening, bureau Jeugdzorg, GGZ, enzovoort;
 • buiten school via plaatsing op een andere school of een andere vorm van onderwijs.

Flex-ZAT

Het Flexibel ZorgAdviesTeam (Flex-ZAT) wordt ingeschakeld als de ondersteuningsvraag van een leerling niet door de school zelf kan worden opgelost. Bij dit overleg zijn betrokkenen aanwezig die vanuit hun expertise iets kunnen zeggen over de ondersteuningsvraag van de betreffende leerling. Dat is in de eerste plaats de leerling zelf en de ouders/verzorgers, maar ook de coach en/of teamleider, een onderwijsspecialist, een gezinsspecialist en de ondersteuningscoördinator. Gezamenlijk wordt er naar een passende oplossing voor de problematiek gezocht. Dit kan betekenen dat er extra ondersteuning binnen de school ingezet gaat worden, maar er kan ook sprake zijn van hulpverlening buiten de school.

Passend onderwijs en het Schoolondersteuningsprofiel

Met de invoering van passend onderwijs hebben scholen zorgplicht. Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze en de school heeft de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden, op de eigen school, of op een andere school in het reguliere onderwijs, of het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Indien u uw kind bij ons aanmeldt, kijken we eerst of uw kind een extra ondersteuningsbehoefte heeft. Vervolgens kijken we of wij in staat zijn om binnen onze school de juiste ondersteuning te bieden. Het schoolondersteuningsprofiel vormt hiervoor het uitgangspunt. Kan onze school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan kijken we naar een andere reguliere school binnen het samenwerkingsverband die de juiste ondersteuning kan bieden of een plek in het (v)so.

De extra ondersteuning aan de leerling wordt vastgelegd in een Ontwikkelingsperpectiefplan (OPP), dat in overleg met de ouders/verzorgers en leerling wordt vastgesteld. Een goede samenwerking tussen school en ouders is van groot belang en ouders en leerling worden vanaf het begin betrokken bij de eventuele onderwijsaanpassingen en het ondersteuningstraject.

Om de ondersteuningsstructuur voor leerlingen die daarbij gebaat zijn, goed vorm te kunnen geven, werkt de school samen met diverse externe partners. Deze deskundigen zijn betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op school. Het gaat om begeleiders passend onderwijs en om medewerkers van het jeugd- en gezin-/sociaal team.

De begeleiders passend onderwijs, die bekostigd worden door het samenwerkingsverband vo/vso Midden-Holland & Rijnstreek werken onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag en de schoolleiding. De inzet van deze begeleiders kan divers zijn en variëren van het adviseren tot het coachen van docenten, ouders en leerling. Soms vindt de school nader advies van de begeleiders passend onderwijs wenselijk. Het kan dan voorkomen dat de school de begeleider passend onderwijs van de school interventies in de vorm van een observatie of gesprek laat uitvoeren. Dit gaat in overleg met ouders en verzorgers.

Naast begeleiders passend onderwijs zijn er op de school medewerkers van het centrum van jeugd- en gezin-/sociaal team op school betrokken bij de onderwijsbegeleidingsstructuur. Eén uitwerking daarvan is het team Jeugdhulp Op School. Deze medewerkers van de jeugdhulp zijn op school actief voor het bieden van advies, coaching en preventieve begeleiding.

Uiteraard worden ouders/verzorgers in voorkomende situaties daarbij betrokken.

Indien deze extra ondersteuning binnen de school niet toereikend blijkt, kan er in overleg tussen ouders en school en het onderwijsloket van het samenwerkingsverband in onze regio geconcludeerd worden dat er speciale ondersteuning of een verwijzing naar het voortgezet speciaal onderwijs nodig is.

Hoe een en ander in zijn werk gaat, kunt u het beste lezen op de website van het samenwerkingsverband: www.swv-vo-mhr.nl . Daar vindt u steeds de meest actuele informatie.

Document Schoolondersteuningsprofiel Antoniusmavo XL

Het schoolondersteuningsteam

Binnen Antoniusmavo XL maakt de leerlingbegeleiding integraal onderdeel uit van het onderwijsproces. De ondersteuningscoördinatoren/orthopedagogen, mevrouw Denise van Dijk en Liesbeth Boons, coördineren de ondersteuning die voor een leerling nodig is binnen de school. Zij zijn voor leerlingen, ouders/verzorgers, leraren en andere betrokkenen direct aanspreekbaar bij ondersteuningsvragen.

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt deze door de coach aangemeld bij de ondersteuningscoördinator. De ondersteuningscoördinator overlegt in het schoolondersteuningsteam (SOT) welke hulp er door de school geboden kan worden. Als de problemen van een leerling niet in de school kunnen worden opgelost, wordt er gekeken of de externe partners waar de school mee samenwerkt wel de benodigde ondersteuning kunnen bieden. Denk hierbij aan mensen als begeleider Passend Onderwijs en medewerkers Jeugdondersteuning Op School (JOS). Deze externe partners maken integraal deel uit van de ondersteuningsstructuur van de school.

Welke ondersteuning Antoniusmavo XL de leerlingen kan bieden, kunt u hieronder vinden in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Voor vragen verzoeken wij u contact op te nemen met mw. D. van Dijk: d.vandijk@carmelcollegegouda.nl

Ouder- en jeugdsteunpunt Passend Onderwijs

Voor alle vragen over Passend Onderwijs kunt u natuurlijk terecht op school. Daarnaast vindt u ook informatie over Passend Onderwijs bij het ouder- en jeugdsteunpunt Midden-Holland en Rijnstreek. Denk aan informatie over:

- wat is een samenwerkingsverband?
- wat is zorgplicht?
- wat kan ik doen als mijn kind extra zorg nodig heeft?
- hoe wordt er samengewerkt met gemeenten?
- hoe werkt leerlingenvervoer?

Als u er niet uitkomt, of u wilt graag iets overleggen, dan kunt u contact opnemen met het samenwerkingsverband: www.steunpunt-middenholland-rijnstreek.nl.

Leerlingbespreking / casusbespreking

Van elke leerling worden in ons leerlingvolgsysteem de vorderingen in gedrag, werkhouding en leerstofbeheersing bijgehouden. Omdat er continu sprake is van ontwikkeling en verandering, wordt elke klas en elke leerling regelmatig binnen het lerarenteam besproken tijdens de casusbespreking. De coach leidt deze bespreking. Zo wordt een actueel beeld verkregen van de vorderingen van de leerlingen en eventuele knelpunten. Samen bekijken we of onze aanpak goed is of dat we die moeten aanpassen.

Decanaat

Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB):

In alle vier de leerjaren wordt aandacht besteed aan Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB). Mocht een leerling meer informatie over een beroepsopleiding willen hebben, dan kan hij terecht bij de decaan. De decanen kunnen de leerling begeleiden bij hun keuze en advies geven over een specifieke opleiding.

De decaan van Antoniusmavo XL is mevrouw Esmee Bogaart.

Inschrijven voor 1 april
Vierdejaars leerlingen moeten zich vóór 1 april inschrijven bij een opleiding naar keuze. Er zijn populaire opleidingen waarvoor snel inschrijven noodzakelijk is. De decaan weet hier alles van. Daarnaast zijn er opleidingen waar een speciale intaketest gedaan moet worden. Leerlingen krijgen hierover informatie van het mbo toegestuurd nadat ze zich ingeschreven hebben.

Meer informatie hierover kunt u vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/aanmelden-en-toelaten-mbo.

Overige vragen over het mbo kunt u vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs

Links van mbo scholen:
https://mborijnland.nl/
https://wellant.nl/mbo/locaties/wellant-mbo-gouda/
https://www.zadkine.nl/
https://www.albeda.nl/
https://www.techniekcollegerotterdam.nl/
https://stc-group.nl/
https://www.hmcollege.nl/
https://www.glr.nl
https://www.glu.nl
https://www.mboutrecht.nl/
https://www.rocmn.nl/
https://www.nimeto.nl/
https://www.rocmondriaan.nl/

Vormen van begeleiding

Begeleiding leerproces

Leerlingen kunnen door verschillende problematieken moeilijkheden ondervinden bij het leerproces, zoals bijvoorbeeld dyslexie of faalangst. Op grond van testen, observatie en bespreking met de teamleider wordt vastgesteld welke leerlingen in aanmerking komen voor hulp en/of begeleiding. De coach en/of de ondersteuningscoördinator overlegt hierover met de ouders en de leerling.

In het eerste leerjaar wordt – als daar een aanleiding voor is – getoetst welke leerlingen problemen hebben met lezen en spellen. Bij ernstige, mogelijk structurele taalproblemen adviseert de orthopedagoog van de school ouders onderzoek te laten doen naar dyslexie en/of over het inschakelen van externe professionele hulp. Indien er sprake is van (een sterk vermoeden van) dyslexie dan wordt op basis van de onderzoeksresultaten door de dyslexiecoach in overleg met de orthopedagoog van de school een faciliteitenkaart gemaakt, waarop vermeld staat op welke compenserende maatregelen de leerling recht heeft. De leerling heeft zo deze adviezen altijd bij zich, voor zichzelf en voor de docenten. De officiële dyslexieverklaring geeft ook recht op extra faciliteiten tijdens examens.

Als er twijfels zijn over de capaciteiten van een leerling of er een vermoeden is van leerproblemen, kan de leerling getest worden. Wanneer de school het afnemen van een test noodzakelijk acht, betaalt de school de kosten van de test. Ziet de school geen aanleiding tot een test, maar willen de ouders hun kind laten testen, dan zijn de kosten geheel voor rekening van de ouders.

Tijdens de schoolperiode worden er regelmatig besprekingen over de leerlingen gehouden. Bij deze besprekingen zijn de leden van het team aanwezig die bij de leerling betrokken zijn. Van iedere leerling worden de vorderingen en (eventueel) de sociaal-emotionele ontwikkeling geregistreerd in een leerlingvolgsysteem. Zo kunnen we monitoren hoe een leerling zich ontwikkelt en er is een actueel beeld van de vorderingen van de leerling.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is de plek waar kinderen, jongeren tot 23 jaar en hun ouders terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van opgroeien en opvoeden. U kunt binnenlopen tijdens de openingstijden, bellen met de CJG advies lijn (088 – 254 23 84) of de website (www.opvoeden.nl/cjg) bezoeken. 

De school werkt nauw samen met het Sociaal Team met betrekking tot de begeleiding van leerlingen. De meest voorkomende vormen van samenwerking staan hieronder beschreven.

Jeugdondersteuning op school (JOS)

Met de komst van Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg zijn school en jeugdhulpverlening nog meer gericht op samenwerken. Vroegtijdig signaleren en preventieve hulpverlening zijn hierbij kernbegrippen. Vanuit Jeugdhulp zijn daarom mensen binnen de scholen actief om deze jeugdhulpverlening direct te kunnen bieden. De hulpverlening richt zich zowel op het adviseren van medewerkers binnen de school als op de jongere zelf. 

Jeugdgezondheidszorg op school

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) begeleidt de groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0-19 jaar. Aan iedere school is een vast team van de jeugdgezondheidszorg verbonden. Leerlingen kunnen bij de jeugdverpleegkundige terecht met vragen over hun lichamelijke gezondheid en over andere dingen die hen bezighouden, zoals leefstijl, seksualiteit en vriendschap.

In de onderbouw van het voortgezet onderwijs vullen alle leerlingen een vragenlijst in die gaat over hun gezondheid en welbevinden. Naast het meten en het wegen van de leerling, heeft de leerling een gesprek met de jeugdverpleegkundige. In de bovenbouw vullen alle leerlingen een digitale gezondheidsvragenlijst in. Op grond van de uitkomst van de vragenlijst kan de leerling een (digitaal) advies krijgen of een uitnodiging voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige om samen de resultaten te bespreken. Ook kunnen jongeren uitgenodigd worden om deel te nemen aan een groepsvoorlichting. De Jeugdgezondheidszorg werkt daarbij samen met Kwadraad en Jeugdmaatschappelijk werk.

De JGZ kan ook ondersteuning bieden bij leerlingen die (langdurig of frequent) ziek zijn en daardoor onderwijs missen. Jongeren kunnen ook zelf een afspraak maken voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige. Alle gesprekken met de jeugdverpleegkundige zijn vertrouwelijk. Er wordt met niemand anders over de jongere gesproken zonder dat de jongere het zelf weet. Indien nodig overlegt de jeugdverpleegkundige met de docent, huisarts of andere instanties. Dit gebeurt altijd met toestemming van de leerling en de ouder/verzorger.

De JGZ geeft de school adviezen over veiligheid, infectieziekten, omgaan met elkaar, pesten, voeding, beweging, genotmiddelen, seksualiteit en dergelijke. De JGZ ondersteunt de school bij het uitvoeren van gezondheidsprojecten.

De school kan u informeren over de naam en bereikbaarheid van de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat JGZ van de GGD Hollands Midden via telefoonnummer 088 – 308 32 00 of een email te sturen naar: infojgzgouda@ggdhm.nl.

Coach

Elke groep leerlingen heeft een eigen coach. De coach is het eerste aanspreekpunt voor zowel leerling en ouders/verzorgers als voor de collega’s als het gaat over zaken als leervorderingen, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren. De coach speelt in de begeleiding van de leerling een centrale rol. Samen met je coach houd je je coachingsgesprek. Tijdens deze gesprekken bespreek je waar je naar toe wilt werken, wat je al hebt geleerd, wat goed ging en wat beter kan en wat je nog wilt leren. De coach begeleidt jou in het opstellen van haalbare doelen, het maken van de juiste keuzes, het ontwikkelen van vaardigheden en helpt jou bij het leren om eigenaarschap te bevorderen. 

Huiswerkbegeleiding en bijles

In samenwerking met Lyceo biedt het Antonius de mogelijkheid aan om op school huiswerkbegeleiding en bijles te volgen. Door de begeleiding van Lyceo kunnen we leerlingen ook na schooltijd blijven ondersteunen met de lesstof.

Huiswerkbegeleiding
Vindt uw kind het thuis lastig om zelfstandig aan de slag te gaan? Of heeft uw zoon of dochter moeite met huiswerk goed te plannen? Huiswerkbegeleiding van Lyceo kan hierbij helpen, gewoon op het Antonius! Samen met Tilburg University heeft Lyceo de Lyceo Leren Leren methode ontwikkeld voor het verbeteren en aanleren van studievaardigheden. De begeleiding wordt verzorgd door onze zorgvuldig geselecteerde begeleiders die dicht bij de belevingswereld van leerlingen staan en hen daardoor goed kunnen inspireren en motiveren.

Bijles
Kan uw zoon of dochter een extra steuntje in de rug gebruiken bij dat ene lastige vak? Lyceo biedt één-op-één bijles aan op het Antoniuscollege het vak waar de leerling net iets meer moeite mee heeft! Een ervaren persoonlijke begeleider van Lyceo gaat met uw kind aan de slag om achterstanden in te halen. Helemaal in zijn of haar eigen tempo! Voordat u het weet, is uw zoon of dochter weer helemaal bij met de rest van de klas.

Examentraining
Om ervoor te zorgen dat uw kind zich optimaal kan voorbereiden op de (school)examens, bieden wij de mogelijkheid om een examentraining te volgen. Tijdens een examentraining worden leerlingen in kleine groepen klaargestoomd voor de school- en eindexamens. Een training duurt, afhankelijk van het vak, 2 of 3 dagen. Lyceo laat als enige examentrainer in Nederland jaarlijks de effectiviteit van de trainingen wetenschappelijk toetsen door een onafhankelijke partij, SEO Economisch Onderzoek. Daaruit blijkt dat de examentrainingen van Lyceo bewezen effectief zijn. Deelnemers van de examentrainingen scoren gemiddeld 0,9 punt hoger op het centraal examen voor het vak waarvoor zij een training hebben gevolgd. Lyceo werkt met eigen ontwikkeld lesmateriaal, dat elk jaar geheel wordt vernieuwd en aangepast.

Waar?
De huiswerkbegeleiding vindt plaats in het schoolgebouw van het Antoniuscollege aan de John Mottstraat 2-4 in Gouda. Lokaal A6.

Meer weten?
Voor meer informatie; bekijk https://www.lyceo.nl/vestigingen/gouda/gouda-antoniuscollege/ of neem contact op met vestigingsmanager Silvia Leijtens op 06 18619342 of silvia.leijtens@lyceo.nl.

Overige functionarissen in de leerlingondersteuning

Vertrouwenspersoon

De coach is altijd het eerste aanspreekpunt voor de leerling. Mochten er zaken zijn die lastig met de coach te bespreken zijn, dan kunnen leerlingen deze met een vertrouwenspersoon bespreken.

De vertrouwenspersonen voor leerlingen van Antoniusmavo XL zijn Alice Nederhoff en Jos van Bijsterveld. Leerlingen kunnen contact met één van hen opnemen als zij iets vertrouwelijks willen bespreken dat lastig te bespreken met de coach. Leerlingen kunnen bij hen langslopen of een bericht sturen via Teams.

Vertrouwensinspecteur

Bij vragen of klachten over seksueel misbruik en seksuele intimidatie op school kan de leerling zich naast de schoolleiding of de vertrouwenspersoon ook wenden tot de vertrouwensinspecteur. Deze is te bereiken op het Centrale Meldpunt seksueel misbruik en seksuele intimidatie, dat iedere werkdag bereikbaar is onder het telefoonnummer 0900 - 11 13 111.

Het leerlingvolgsysteem Somtoday

De vorderingen van de leerlingen worden nauwgezet gevolgd. Onderwijskundige vorderingen worden getoetst door gevalideerde toetsen, proefwerken, schriftelijke en mondelinge overhoringen, oefentoetsen, praktische opdrachten, werkstukken en verslagen.

In het leerlingreglement per locatie staan de afspraken daarover. De docenten voeren de cijfergegevens in, in ons digitale cijferregistratiesysteem Somtoday. Via het ouderportaal hebben leerlingen en ouders op elk moment inzage in die resultaten. Tijdens casusbesprekingen en rapportvergaderingen worden de studieresultaten besproken.

De studievoortgang en het daarbij behorende oordeel rondom niveau van de leerling wordt besproken op basis van de volgende indicatoren:

 • Basisschooladvies
 • CITO-VAS toetsen die worden afgenomen in klas 1 t/m 3
 • Scores determinerende toetsen m.b.v. RTTI / Taxonomie Romiszowski (RIR-scores)
 • Resultaten ERK-toetsen
 • Resultaten van de periode/schooljaar i.c.m. de werkhouding/inzet van de leerling

Aan het eind van het schooljaar wordt onder verantwoordelijkheid van de teamleider (op basis van een door het docententeam gedragen voorstel van de coach en teamleider samen en aan de hand van de bevorderingsrichtlijnen) voor elke leerling beslist wat het beste vervolgtraject zal zijn.

De school licht de leerlingen en ouders regelmatig in over de studieresultaten. Dit kan gebeuren door:

 • inzage in het cijferregistratiesysteem
 • coachbrieven
 • leerlingbespreking.nl
 • voortgangsgesprekken

Leerlingen worden uiteraard niet alleen cijfermatig gevolgd. Er wordt o.a. gelet op interesse en motivatie, inzicht, concentratie, mogelijke beperkingen, werkhouding en zelfstandigheid. Dat kan leiden tot het opstellen van een handelingsplan. Ouders en leerling worden bij het opstellen van de handelingsplannen betrokken.

 • Uitleg om Somtoday op je telefoon te installeren voor Iphone
 • Uitleg om Somtoday op je telefoon te installeren voor Android